Có­mi­co e de­bu­xan­te sa­chan o re­go dun no­vo sub­xé­ne­ro, o «mu­si­cal de fu­ran­cho»

«ME­NÚ DA NOI­TE» CAR­LOS BLAN­CO E LUÍS DA­VI­LA

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - ESCENARIOS -

C. CRES­PO | O ac­tor Car­los Blan­co e o de­bu­xan­te Luís Da­vi­la ar­te­lla­ron hai un par de anos un anova­dor es­pec­tácu­lo que com­bi­na­ba as la­re­ta­das do arou­sán coas im­pro­vi­sa­cións vi­suais do ilus­tra­dor pro­xec­ta­das en for­ma de vi­ñe­tas so­bre un­ha pan­ta­lla xi­gan­te. Me­nú do día cha­móu­se­lle o in­ven­to. A cou­sa fun­cio­nou. Re­co­ñe­ce Car­los Blan­co que mes­mo máis do que pui­de­ran che­gar a pen­sar. Tan­to que hai un par de se­ma­nas es­trea­ron a se­gun­da par­te. E non po­día ser ou­tra que Me­nú da noi­te.

Coas mes­mas pre­mi­sas do hu­mor ver­bal e vi­sual pe­ro con al­gún ele­men­to en­ga­di­do en es­ce­na. Prin­ci­pal­men­te can­cións e bai­les. «Des­ta vol­ta ache­gá­mo­nos a un sub­xé­ne­ro que ben po­de­ría­mos bau­ti­zar como mu­si­cal de fu­ran­cho », co­men­ta o ac­tor. Iso si, in­ter­pre­ta­do de ri­go­ro­so smó­king. O es­pec­tácu­lo xi­ra en torno á idea de sa­char, como me­tá­fo­ra de re­den­ción pa­ra os ga­le­gos. A par­tir de­la os seus pro­ta­go­nis­tas con­ver­ten o mo­nó­lo­go nun diá­lo­go en­tre dous hu­mo­ris­tas, ca­da un cos seus re­cur­sos.

Ade­mais dos de­bu­xos de Da­vi­la, dos con­tos de Car­los Blan­co e da mú­si­ca de Bu­di­ño e Kepa Jun­que­ra, a pro­pos­ta com­plé­ta­se coa pre­pa­ra­ción en es­ce­na a car­go do ac­tor arou­sán dun xei­to­so cal­di­ño ga­le­go, pa­ra o que se axu­da dun ro­bot de co­ci­ña vas­co ao que al­cu­man 1008.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.