RE­SE­ÑAS Sáenz de Ca­be­zón, Osa­mu Da­zai, Igle­sias

EDUARDO SÁENZ DE CA­BE­ZÓN IN­TEN­TA DES­CU­BRIR EN SU OBRA AL MA­TE­MÁ­TI­CO QUE LLE­VA­MOS DEN­TRO. LO HA­CE DES­DE LA PRO­VO­CA­CIÓN AL LEC­TOR, PE­RO TAM­BIÉN CON LA DE­VO­CIÓN DE UN PRO­FE­SOR EN­TRE­GA­DO A LA CAU­SA

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - PORTADA - XO­SÉ CAR­LOS CA­NEI­RO EDUARDO SÁENZ DE CA­BE­ZÓN

En máis dun­ha oca­sión te­ño con­fe­sa­do a mi­ña ad­mi­ra­ción por Xe­sús Cons­te­la. É un in­no­va­dor en sen­ti­do es­tri­to: ou­sa­do, in­tré­pi­do, for­mal­men­te im­pe­ca­ble. A literatura ga­le­ga pre­ci­sa vo­ces como a súa, co­ñe­ce­do­ra de que non é a co­mo­di­da­de o lu­gar on­de se de­ba ins­ta­lar o li­te­ra­to e, di­go eu, tam­pou­co o lec­tor. Nos úl­ti­mos anos o con­fort lec­tor im­por­tou máis que a téc­ni­ca na­rra­ti­va. ¿Po­de­mos ima­xi­nar que se­ría da literatura se is­to su­ce­de­se ao lon­go da súa his­to­ria? O ofi­cio de escritor pa­ré­ce­se moi­to á vo­ca­ción do al­pi­nis­ta. Ca­da no­ve­la é un cu­mio po­lo que su­bir, aga­tu­ñar, con es­for­zo e te­són. E can­to máis di­fi­cul­to­sa se­xa a me­ta, máis im­por­tan­te se­rá a re­com­pen­sa. Fa­lo de re­com­pen­sa in­te­rior, fun­da­men­tal pa­ra quen pro­fe­sa na ar­te e non nos si­mu­la­cros que nos re­ga­la o pre­sen­te de mo­do inau­di­to e te­naz: bo­rran­do to­do o que non ca­se coa nor­ma, mo­da ou con­ven­ción. Pe­ro non di­va­gue­mos. Vol­va­mos ao tex­to que pre­ten­do co­men­tar: A ro­tu­ra das pai­sa­xes. Creo que non me equi­vo­co se di­go que es­ta é a obra fun­da­men­tal des­te au­tor de pers­pec­ti­va im­par, non cla­si­fi­ca­ble, como os seus tex­tos. Es­te é un cri­sol de es­ti­lís­ti­cas di­fe­ren­tes ben en­fia­das. Un­ha praia dá fon­do ao diá­lo­go, a di­gre­sión, a lin­gua­xe lí­ri­ca pe­ro non me­lo­sa nin afec­tis­ta, o cú­mu­lo de se­cuen­cias na­rra­ti­vas que en oca­sións pa­re­cen em­pa­ren­tar­se coas pro­sas rup­tu­ris­tas pro­to­se­cu­la­res (sécu­lo XX cam­ba­la­che, di­cía o tan­go). E hu­mor, ou iro­nía, ou un dis­tan­cia­men­to que se fai gra­to por­que nun­ca ofen­de a in­te­li­xen­cia de quen le es­tas pai­sa­xes ro­tas, como os no­mes, li­cua­dos por ve­ces en ini­ciais: ese X.C., «mal raio o par­ta», que es­cri­be his­to­rias que al­guén dei­xa po­la praia adian­te. Valente, Cons­te­la. Di­go, li­te­ra­to na épo­ca en que ser li­te­ra­to xa pa­re­ce un­ha ofen­sa.

E ou­tro al­pi­nis­ta per­ti­naz: Fran­cis­co Cas­tro. Te­ño con­fe­sa­do a mi­ña pre­di­lec­ción por es­te vi­gués in­no­va­dor. Sem­pre o foi. As súas no­ve­las, in­clu­so as di­ri­xi­das ao pú­bli­co máis no­vo, non son tex­tos pa­ra usar e ti­rar. Sem­pre dan que pen­sar: que­ren que­dar­se. Como es­ta no­ve­la que ve­ño de ler, a última: Amor é un­ha pa­la­bra como ou­tra cal­que­ra. Apa­re­ce o au­tor ávi­do de re­vol­ver­se con­tra si mes­mo, di­go con­tra o na­rra­dor da no­ve­la, ca­paz de le­var ao lec­tor po­los re­cón­di­tos es­pa­zos frag­men­ta­dos des­ta mon­ta­ña die­xé­ti­ca. Carla é un deses per­so­na­xes de fic­ción que pa­re­cen reais, ou ao re­vés. É un­ha no­ve­la de amor («O ho­ri­zon­te máis pró­xi­mo era o amor», pá­xi­na 202), pe­ro é fun­da­men­tal­men­te un­ha es­plén­di­da no­ve­la. De al­pi­nis­tas. R. ROMAR | Na­die du­da de que las ma­te­má­ti­cas son un pi­lar esen­cial en la en­se­ñan­za y en la vi­da. Son im­pres­cin­di­bles, pe­ro a la ma­yo­ría se le re­sis­ten, pe­se a que en el fon­do to­dos lle­va­mos un ma­te­má­ti­co den­tro. Es la te­sis que sos­tie­ne Eduardo Sáenz de Ca­be­zón en su li­bro, una obra en la que in­ten­ta de una for­ma apa­sio­na­da que re­des­cu­bra­mos al ma­te­má­ti­co que lle­va­mos ocul­to. No es una ta­rea fá­cil, y el pro­pio au­tor es cons­cien­te del desafío en que se ha me­ti­do. «¿Quién lee­ría un li­bro de Ma­te­má­ti­cas sin que lo obli­guen?», lle­ga a pre­gun­tar­se e in­clu­so du­da de que un lec­tor po­co pro­cli­ve a es­ta cien­cia aca­be la obra. Sin em­bar­go, es so­lo un gui­ño, una tram­pa pa­ra in­cen­ti­var la lec­tu­ra. Y le fun­cio­na. Es cier­to, es un li­bro so­bre ma­te­má­ti­cas, en el que in­clu­so se pro­po­nen acer­ti­jos y pro­ble­mas, pe­ro pa­ra na­da in­di­ge­ri­ble. Más bien al con­tra­rio. Ca­be­zón, que fue el pri­mer ga­na­dor del con­cur­so de mo­nó­lo­gos cien­tí­fi­cos Fa­me­lab, usa un len­gua­je di­rec­to, co­lo­quial, con cons­tan­tes gui­ños al hu­mor, como si se es­tu­vie­ra di­ri­gien­do al pú­bli­co de las char­las que ofre­ce con asi­dui­dad. Es un es­ti­lo de­sen­fa­da­do, qui­zás de­ma­sia­do, al que aún le fal­ta ela­bo­ra­ción. El au­tor dis­pa­ra ideas pa­ra atra­par al lec­tor, pe­ro no lo aca­ba cau­ti­van­do del to­do. El li­bro, en cam­bio, ofre­ce una bue­na opor­tu­ni­dad pa­ra que po­da­mos ex­pe­ri­men­tar por no­so­tros mis­mos la for­ma de ra­zo­nar de las ma­te­má­ti­cas. Y lo con­si­gue.

«IN­TE­LI­GEN­CIA MA­TE­MÁ­TI­CA»

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.