BERLAI

Crea­do­res do in­die “ru­rur­bano”

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Moi in­tere­san­te, sen dú­bi­da, o pro­xec­to mu­si­cal crea­do por Xiao Berlai. Ba­sea­do, di, “nun­ha mú­si­ca sen com­ple­xos que be­be da tra­di­ción galega, do in­die-pop, do rock e da elec­tró­ni­ca”. Nos seus con­cer­tos in­clúen ade­mais un­ha pro­pos­ta de na­rra­ti­va. ilus­tra­da ao vi­vo e pro­xec­ta­da.

DO­MIN­GO. BUEU. ATURUXO. 6 EU­ROS. XO­VES 12. SAN­TIA­GO. CA­SA CRECHAS. 5 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.