El día de un ra­tón úni­co en su es­pe­cie

Hai 47 anos, nun­ha con­fe­ren­cia ce­le­bra­da en San Francisco, o in­ven­tor Dou­glas C. En­gel­bart pre­sen­ta­ba un pe­queno dis­po­si­ti­vo bau­ti­za­do ini­cial­men­te co­mo in­di­ca­dor de po­si­ción X-E

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - PORTADA - > Mi­guel Ba­rral

«Es­ta se­sión es­tá integramente de­di­ca­da á pre­sen­ta­ción, po­lo Dr. En­gel­bart, dun sis­te­ma mul­ti­pan­ta­lla, in­ter­ac­ti­vo e in­for­ma­ti­za­do que es­tá sen­do desen­vol­vi­do no Stan­ford Re­seach Ins­ti­tu­te co pa­tro­ci­nio da AR­PA, a NASA e o RADC. O sis­te­ma es­tá sen­do em­pre­ga­do co­mo la­bo­ra­to­rio ex­pe­ri­men­tal pa­ra in­ves­ti­gar prin­ci­pios cos que a compu­tación in­ter­ac­ti­va axu­de a au­men­tar a ca­pa­ci­da­de in­te­lec­tual». Des­ta fu­tu­ris­ta gui­sa se anun­cia­ba a de­mos­tra­ción que tal día co­mo ho­xe hai 47 anos, o 9 de de­cem­bro de 1968, e no mar­co da Fall Joint Com­pu­ter Con­fe­ren­ce ce­le­bra­da en San Francisco, ía efec­tuar o gru­po de in­ves­ti­ga­ción do Aug­men­ta­tion Re­search Cen­ter de Stan­ford, ca­pi­ta­nea­do po­lo en­xe­ñei­ro e vi­sio­na­rio Dou­glas C. En­gel­bart. Un­ha se­sión de 90 mi­nu­tos que con­gre­gou a un mi­llei­ro de pro­fe­sio­nais e que pa­sou á pos­te­ri­da­de, po­lo me­nos en­tre a xen­te do mun­do in­for­má­ti­co, co­mo «a nai de to­das as de­mos­tra­cións».

E non era pa­ra me­nos, pois na mes­ma En­gel­bart e os seus co­la­bo­ra­do­res pre­sen­ta­ron en so­cie­da­de al­gun­has das re­vo­lu­cio­na­rias tec­no­lo­xías e apli­ca­cións que le­va­ban anos desen­vol­ven­do. Re­vo­lu­cio­na­rias en­tón, por­que ho­xe en día for­man par­te do co­tián ri­tual que exe­cu­ta­mos ca­se sen dar­nos con­ta ca­da vez que nos sen­ta­mos fron­te ao or­de­na­dor, o que fa­la ben ás cla­ras do seu éxi­to. A sa­ber: em­pre­go dun­ha in­ter­faz grá­fi­ca que per­mi­tía a na­ve­ga­ción con di­fe­ren­tes fies­tras aber­tas si­mul­ta­nea­men­te; hi­per­tex­to; un pro­gra­ma de edi­ción que per­mi­tía tra­ba­llar de for­ma con­xun­ta con tex­tos e grá­fi­cos; e, co­mo co­lo­fón, un­ha vi­deo­con­fe­ren­cia en vi­vo e en di­rec­to co per­soal que se ato­pa­ba nas ins­ta­la­cións do la­bo­ra­to­rio de Stan­ford, si­tua­das a 30 mi­llas de dis­tan­cia.

MO­BI­LI­DA­DE LI­MI­TA­DA

Un­ha se­sión na que ta­mén se reali­zou a pri­mei­ra de­mos­tra­ción pú­bli­ca dun pe­queno dis­po­si­ti­vo que ao ca­bo se­ría o que deu fa­ma e po­pu­la­ri­da­de a En­gel­bart: o in­di­ca­dor de po­si­ción X-E, re­bau­ti­za­do na in­ti­mi­da­de do la­bo­ra­to­rio co­mo ra­to de­bi­do ao seu as­pec­to. Cla­ro que aquel ra­to pri­mi­xe­nio di­fe­ría bas­tan­te do que ma­ne­xa­mos ac­tual­men­te. Di­fe­ren­zas er­go­nó­mi­cas á par­te —ba­si­ca­men­te era un pa­ra­le­le­pípe­do de ma­dei­ra— en lu­gar de ter un­ha bó­la na par­te in­fe­rior, mon­ta­ba un sis­te­ma de dous dis­cos per­pen­di­cu­la­res en­tre si que con­tro­la­ban o mo­ve­men­to do dis­po­si­ti­vo na pan­ta­lla, o que im­pli­ca un­ha mo­bi­li­da­de aín­da li­mi­ta­da. Ade­mais os bo­tóns da par­te su­pe­rior non se in­cor­po­ra­rían ata anos des­pois. Pois ma­lia a im­pac­tan­te da de­mos­tra­ción, a in­cor­po­ra­ción do ra­to ao or­de­na­dor de­mo­ra­ría­se ata prin­ci­pios dos oi­ten­ta, can­do ou­tro vi­sio­na­rio, Ste­ve Jobs, ad­qui­riu os de­rei­tos do in­ven­to e in­cor­po­rouno ao pri­mei­ro or­de­na­dor Ma­cIn­tosh, o Li­sa, cam­bian­do pa­ra sem­pre —e pa­ra me­llor, ao re­sul­tar moi­to máis sin­xe­la, áxil e in­tui­ti­va— a for­ma de re­la­cio­nar­se co or­de­na­dor do usua­rio de pé. O que con­tri­buíu ao seu de­fi­ni­ti­vo des­pe­gue. Ou máis ben á súa de­fi­ni­ti­va ate­rri­za­xe nos

no­sos fo­ga­res.

Dou­glas C. En­gel­bart foi quen in­ven­tou ese ra­to con máis acep­ta­ción na ca­sa que o roe­dor co­mún

O pri­mei­ro ra­to de or­de­na­dor, bau­ti­za­do así na in­ti­mi­da­de, era de ma­dei­ra

Foi nos anos oi­ten­ta can­do o ra­to in­for­má­ti­co se in­cor­po­rou ao pri­mei­ro or­de­na­dor Ma­cIn­tosh, vi­vin­do o seu des­pe­gue de­fi­ni­ti­vo

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.