O can­to nas no­ti­cias do xor­nal

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 - > Je­sús Ga­rri­do

Eli­xi­mos un nú­me­ro da Voz de Ga­li­cia (1 de de­cem­bro 2015) e se­lec­cio­na­mos al­gun­has no­ti­cias que te­ñen un al­to com­po­ñen­te da no­sa pa­la­bra cla­ve: o can­to. Va­rias des­tas no­ti­cias le­van con­si­go no xor­nal di­ver­sos grá­fi­cos que axu­dan a fi­xar máis a aten­ción, xa que os nú­me­ros, os ad­ver­bios de can­ti­da­de, os ad­xec­ti­vos de ton cuán­ti­co aos que alu­di­mos ho­xe en pri­mei­ra ne­ce­si­tan ese apoio vi­sual pa­ra en­ten­der e fi­xar me­llor a súa men­sa­xe. En to­do ca­so, se non te­ñen eses grá­fi­cos, a túa op­ción é do­bre: qué grá­fi­co de­bu­xa­rías pa­ra ex­pli­car vi­sual­men­te eses da­tos e ci­fras ou eli­xir al­gúns dos mo­de­los que su­xe­ri­mos en ac­ti­vi­da­des e re­cur­sos des­ta mes­ma pá­xi­na.

Pa­rís vi­ve un fi­to: 150 lí­de­res con­tra o cam­bio cli­má­ti­co

O pre­si­den­te de Fran­cia, Fra­nçoi­se Ho­llan­de, axus­tou­se on­te de for­ma mi­li­mé­tri­ca ao guion dos cu­mios do cli­ma que se ve­ñen ce­le­bran­do des­de 1995. Es­pa­ña ta­mén se com­pro­me­teu a apor­tar 120 mi­llóns de eu­ros pa­ra o Fon­do Ver­de do cli­ma de aquí ao 2020. - Va­gas de ca­lor máis fre­cuen­tes: en Eu­ro­pa, si non cam­bia a ten­den­cia, se­rán ata ca­tro ve­ces máis fre­cuen­tes e de maior in­ten­si­da­de. - Au­men­to das tem­pe­ra­tu­ras: ca­ra a fin de sécu­lo au­men­ta­rán 4,8 gra­dos se non se fai na­da por re­me­dia­lo. - O Ár­ti­co se­rá ac­ce­si­ble no ve­rán e po­de­rá que­dar sen xeo en dez ou vin­te anos. - Es­pe­cies que des­apa­re­ce­rán: 450.000, que su­pón o 30 % das que ha­bi­tan ho­xe o pla­ne­ta. - Nos océa­nos: un 30 % máis de aci­dez des­de a épo­ca in­dus­trial. - Ni­vel do mar: a fi­nal de sécu­lo po­de­rá au­men­tar en­tre 26 e 82 cm so­bre os 23 cm que xa au­men­tou.

AC­TI­VI­DA­DES: Atré­ve­te cun grá­fi­co en hon­ra a es­te can­to tan eco­ló­xi­co.

Sig­ni­fi­ca­do do la­zo ver­me­llo

O 57 % dos mo­zos, es­pe­cial­men­te de ida­des com­pren­di­das en­tre os de 18 e 24 anos, des­co­ñe­cen o sig­ni­fi­ca­do do la­zo ver­me­llo e pa­ra o 70 % non é un­ha preo­cu­pa­ción con­traer o VIH, xa que un 52 % cren que a en­fer­mi­da­de non es­tá pre­sen­te na súa con­tor­na, se­gun­do un­ha en­qui­sa rea­li­za­da po­la com­pa­ñía de pre­ser­va­ti­vos Con­trol con mo­ti­vo da ce­le­bra­ción ho­xe do Día In­ter­na­cio­nal do VIH. Con mo­ti­vo do día da si­da, Sa­ni­da­de cal­cu­la que na co­mu­ni­da­de ga­le­ga hai en­tre 7.000 e 8.000 por­ta­do­res do vi­rus, e ca­da ano re­xís­tran­se uns 200 con­ta­xios no­vos. A con­se­lle­ría re­cor­dou que des­de o 2011 hai un ser­vi­zo gra­tuí­to e anó­ni­mo de de­tec­ción do VIH, e un to­tal de 3.133 per­soas rea­li­za­ron a pro­ba, aín­da que só un 1,5 % de­ron positivo. En Es­pa­ña cal­cú­la­se que hai uns 150.000 in­fec­ta­dos po­la trans­mi­sión se­xual do VIH e ou­tras en­fer­mi­da­des de es­te ti­po.

AC­TI­VI­DA­DES: A noticia é im­por­tan­te e sen dú­bi­da a axu­da do pro­fe­sor ser­vi­rá pa­ra en­ten­de­la me­llor e fa­cer des­pois di­ver­sos pe­que­nos grá­fi­cos que in­di­quen cal é o pro­gre­so da en­fer­mi­da­de e as for­mas de pre­ven­ción.

O co­mer­cio ga­le­go é dos que máis me­dran en Es­pa­ña

As ven­das de ou­tu­bro su­biron un 6,9 %, de­trás de Ba­lea­res (2,6) e moi por en­ci­ma da me­dia es­pa­ño­la (4,8). Nun grá­fi­co des­cri­be a por­cen­ta­xe de ava­lia­ción in­ter­anual des­de 2007 ata o 2015.

AC­TI­VI­DA­DES: Tal­vez es­teas ta­mén ti e os teus com­pa­ñei­ros de cla­se nis­to das com­pras de Na­dal. Que re­sul­ta­do ob­te­ria­des na vo­sa in­ten­ción de com­pras?

Os ga­le­gos sus­pen­den aos po­lí­ti­cos

O 83,88 % va­ló­ra­nos por bai­xo dos 5 pun­tos. En ci­fras: 1.986.506 de ga­le­gos dan­lle sus­pen­sos. Só 381.763 per­soas cua­li­fí­ca­nos por en­ci­ma do 5. Por se­xos, os ho­mes son li­xei­ra­men­te máis du­ros á ho­ra de va­lo­rar aos ser­vi­do­res pú­bli­cos, aos que sus­pen­den o 84,37 % dos va­róns fron­te ao 83,4 % das mu­lle­res. Un 0,57 % con so­bre­saín­te: só 13.464 ga­le­gos dan a má­xi­ma no­ta á po­lí­ti­ca. Na ou­tra ca­ra da moe­da es­tán a sa­ni­da­de, as for­zas e cor­pos de se­gu­ri­da­de e o Exér­ci­to cun­ha pun­tua­ción de 5,98, 5,96, 5,62, res­pec­ti­va­men­te.

AC­TI­VI­DA­DES: Ago­ra que es­ta­mos en tem­po de elec­cións, busca un grá­fi­co que nos sir­va a to­dos de re­fle­xión so­bre as no­tas que ob­te­ñen.

Lu­go e Mon­for­te, máis pre­to

O co­rre­dor que une as prin­ci­pais ci­da­des da pro­vin­cia re­du­ce ao redor de 20 mi­nu­tos a via­xe. Lu­go e Mon­for­te es­tán se­pa­ra­dos por 62 km. A li­mi­ta­ción de ve­lo­ci­da­de é de 100 por ho­ra. De­be­ría le­var­nos 37 mi­nu­tos, pe­ro le­vou­nos 39. Si vas vía Na­de­la, son 35 mi­nu­tos.

AC­TI­VI­DA­DES: Acom­pa­ña un ma­pa grá­fi­co co no­vo Co­rre­dor CG-22, que sae des­de Na­de­la, es­tá pin­ta­do en ver­me­llo e vai en pa­ra­le­lo coa li­ña da es­tra­da de­bu­xa­da en azul. Ima­xí­na­lo ou é fá­cil de­bu­xa­lo con to­dos eses da­tos nu­mé­ri­cos? Atré­ves­te?

AC­TI­VI­DA­DES E RE­CUR­SOS

Cla­ro que as páxinas da Bol­sa ou do tem­po son un exem­plo máis ou me­nos fiel de ba­lan­za con di­ñei­ros arri­ba e abai­xo e do cli­ma que arre­fría ou ar­de en ci­fras, ma­pas e grá­fi­cos de cor.

Busca en In­ter­net «Grá­fi­cos e Ma­pas pa­ra a es­co­la» e te­rás mes­mo de­ma­sia­das su­xes­tións pa­ra eli­xir os que che re­sul­ten máis fá­ci­les e vis­to­sos. Aplí­caos a ca­da un­ha des­tas 5 no­ti­cias ex­pli­ca­das arri­ba. E, na­tu­ral­men­te, que a noticia e os seus nú­me­ros se en­ten­dan e ve­xan me­llor.

O po­der dos nú­me­ros: vi­da es­tu­dan­til: plá­ti­cas e even­tos / nú­me­ros in­cri­bles / fi­nan­zas / Di­ver­ti­men­tos / de via­xe / cien­cia e tec­no­lo­xía / de com­pras / cul­tu­ra / vi­da pro­fe­sio­nal / os nú­me­ros co­mu­ni­can / os nú­me­ros en­sí­nan­che: (http:// el­po­der­de­los­nu­me­ros.org/no­ti­cias)

O pe­rió­di­co en cla­se de ma­te­má­ti­cas /: http://www.di­vul­ga­mat.net/ Busca no Me­nú de di­vul­ga­ción: Ac­tua­li­da­de e His­to­ria das Ma­te­má­ti­cas nos Me­dios de Co­mu­ni­ca­ción

Bai­xo o tí­tu­lo de «pren­sa e ma­te­má­ti­cas» ato­pas en In­ter­net moi­tos ar­ti­gos e ex­pe­rien­cias que axu­dan a dar­lle ao can­to un­ha lin­gua­xe sin­té­ti­ca, breve, vis­to­sa e ac­ce­si­ble. ¡Áni­mo!

No e.stu­do de no­ti­cias« De­mo­gra­fía / cuán­tos so­mos, cuán­tos se­re­mos y có­mo so­mos», de An­to­nio San­do­val, en­con­tra­rás un­ha ex­ce­len­te e ame­na fon­te on­de os nú­me­ros son os in­vi­ta­dos de hon­ra nas no­ti­cias./ http://www.pren­saes­cue­la.es/ac­ti­vi­da­des/pro­fe­so­res/e-stu­dios-de-no­ti­cias

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.