Li­bros que lles gus­tan aos Reis Ma­gos

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - LITERATURA - > Juan José La­ge, Ana Abelenda

Afei­tos a ler os mi­les, mi­llóns, de car­tas que re­ci­ben ca­da tem­pa­da de Na­dal, os Reis Ma­gos son ben afec­cio­na­dos aos li­bros. Aquí re­co­lle­mos uns can­tos nos que pen­sa­mos que eles re­pa­ra­rían. Por­que son un aga­sa­llo en si mes­mos, po­la edi­ción, po­lo con­ti­do ou ben por am­bas cou­sas. Pa­ra pri­mei­ros lec­to­res, pa­ra os que xa vi­ven aven­tu­ras de pa­pel en so­li­ta­rio ou esou­tros que am­plían ho­ri­zon­tes lec­to­res e se re­sis­ten a li­mi­tar­se a un­ha fran­xa de ida­de, nes­te abano hai pa­ra gus­tos. Un clásico co­mo Ba­bar xún­ta­se no me­nú de su­xes­tións cun po­li­ño de con­to, moi­tos ga­tos, o asom­bro­so grú­fa­lo, un ga­ra­ba­to via­xei­ro ou a Ne­na que aca­dou es­te ano o Mer­lín de li­te­ra­tu­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.