Pro­por­ción de es­co­la e vi­da

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 -

Nin­guén, nin se­que­ra o mes­mo Sé­ne­ca —ao que non hai mo­do de pre­gun­tar­lle, aín­da len­do as súas epís­to­las sa­pien­ciais— vai pe­dir á es­co­la

(scho­lae) de ho­xe que dei­xe de in­sis­tir tan­to en co­ñe­ce­men­tos de li­bro e, coa abun­dan­cia de no­ti­cias se preo­cu­pe máis da vi­da (vi­tae). Pois non. O sen­ti­do de pro­por­ción vai im­pe­rar en to­do mo­men­to e se­ría ri­dícu­lo que en to­dos os exa­mes hou­be­se un apar­ta­do es­pe­cial co­ma se dun IRPF ou dun IVE se tra­ta­se, co­mo pa­ga­men­to ou tri­bu­to ás no­ti­cias para a apren­di­za­xe de vi­da que se de­be aos alum­nos.

Hai no­ti­cias que, po­la súa im­por­tan­cia, me­re­cen un­ha es­pe­cial aten­ción á bei­ra de tan­to co­ñe­ce­men­to esi­xi­do. En cam­bio, hai ou­tras que tal­vez é su­fi­cien­te ci­tar algún exem­plo no me­dio da súa ex­pli­ca­ción en cla­se e tran­qui­li­zar aos alum­nos coa fra­se sal­va­do­ra: «Es­ta no­ti­cia na que imos tra­ba­llar ago­ra re­cór­da­nos a im­por­tan­cia de co­ñe­cer moi ben es­te te­ma e imos es­tu­dar al­gúns da­tos so­bre un­ha in­for­ma­ción que ten moi­tas re­la­ción con el... ¡pe­ro non vos preo­cu­pe­des, que non en­tra no exa­me!

En cam­bio, ou­tros te­mas fun­da­men­tais ben me­re­cen un stop e re­cor­dar a anéc­do­ta de pri­mei­ra pá­xi­na; ¡Un punto máis para a ac­tua­li­da­de!

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.