ES­CUE­LA DE PA­DRES

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - ORIEN­TA­CIÓN EDU­CA­TI­VA -

TE­MA DO MES: Fin de

cur­so.

ETA­PA: In­fan­til e pri­ma­ria.

A FRA­SE: «Un re­cor­da con apre­cio aos seus mes­tres bri­llan­tes, pe­ro con gra­ti­tu­de a aque­les que to­ca­ron os no­sos sen­ti­men­tos» (Carl Gus­tav Jung).

AL­GUN­HAS CLA­VES: Que se­xa un xes­to emo­ti­vo e edu­ca­ti­vo ao mes­mo tem­po.

ERROS QUE EVI­TAR: Com­prar aga­sa­llos ca­ros, es­co­ller de­ta­lles de­ma­sia­do per­soais (per­fu­mes, rou­pa...) ou dei­xar á mar­xe os pro­pios ne­nos, de for­ma que nin se che­guen a de­ca­tar de cal é o aga­sa­llo que se lle fai ao seu ti­tor.

PA­RA SA­BER MÁIS: Un­ha ex­ce­len­te op­ción é in­ves­tir o di­ñei­ro en pro­du­tos ou pro­xec­tos de ONG. Por exem­plo, o aga­sa­llo azul de Uni­cef é al­go di­fe­ren­te, so­li­da­rio e in­no­va­dor que se adap­ta a to­dos os or­za­men­tos. Trá­ta­se de es­co­ller o ma­te­rial que se que­re en­viar aos ne­nos que máis o ne­ce­si­tan (va­ci­nas, man­tas, ma­te­rial es­co­lar, un­ha bi­ci­cle­ta...) e lo­go elí­xe­se un di­ver­ti­do car­tón on­de se lle con­ta ao pro­fe o aga­sa­llo que se fi­xo no seu no­me e co­mo es­ta ac­ción per­mi­tiu cam­biar as vi­das de ne­nos sen re­cur­sos. Un bo­ni­to aga­sa­llo: https://tien­da.uni­cef. es/que-es-re­ga­lo-azul

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.