De­ba­te en gru­po so­bre as va­ca­cións

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 - > Je­sús Ga­rri­do / jgs@cur­sos­re­pe­du­ca­dor.com

O dúo cur­so–va­ca­cións non é al­go in­de­pen­den­te. Un­has boas va­ca­cións axu­dan, po­lo me­nos en teo­ría, a for­ta­le­cer a ca­rrei­ra de es­tu­dos. E, des­de logo, na­da co­mo un bo fin de es­tu­dos pa­ra lo­grar un pleno no ve­rán. Pa­ra os que pa­de­cen un cur­so ama­rra­di­ños ao pupitre in­de­pen­den­te, se que­dan xa, as va­ca­cións co­rren o ris­co de se­guir o mes­mo ca­mi­ño úni­co en in­di­vi­dual. En cam­bio, pa­ra os que se ale­gra­ron en tra­ba­llar de xei­to con­xun­to, me­sa re­don­da no co­le­xio, ¿por que non apro­vei­tar ta­mén en gru­po a pre­pa­ra­ción de va­ca­cións que es­tán xa a pi­ques de es­trea?

GUIÓN E AC­TI­TU­DE PRE­VIA

Se­guin­do as op­cións que pro­pu­xe­mos en pri­mei­ra pá­xi­na, po­de­mos pro­por­nos un guión pa­ra o de­ba­te so­bre va­ca­cións que pre­sen­ta­mos aos es­co­la­res, adap­tan­do en to­do ca­so as pre­gun­tas ou te­mas ás súas ida­des. Trá­ta­se dun­ha se­sión de In­for­ma­ción-Co­mu­ni­ca­ción-Axu­da.

■ In­for­ma­ción. Xa que logo, non bas­ta­ría o que ca­da un dese in­for­ma­ción do que vai fa­cer es­te ve­rán, e aca­bou­se. Is­to non é un re­co­ñe­ce­men­to nin un­ha lis­ta de ac­ti­vi­da­des.

■ Co­mu­ni­ca­ción. É ne­ce­sa­rio, se pro­ce­de, ex­pli­ca­lo: por que o fai, co­mo o con­se­gue, que van­ta­xes ou di­fi­cul­ta­des ve, et­cé­te­ra. Is­to é: co­mu­ni­ca­ción ás pre­gun­tas ou dú­bi­das dos de­mais.

■ Axu­da. So­bre to­do, aos que van ter as va­ca­cións un tan­to amar­gas, por­que te­ñen que re­cu­pe­rar, de­di­car tem­po a cla­ses su­ple­to­rias, ou di­fi­cul­ta­des eco­nó­mi­cas ou fa­mi­lia­res pa­ra fa­cer na­da ex­tra.

Si­tua­ción 1: suplemento. In­for­ma­ción so­bre da­tos, en que con­sis­te a súa re­cu­pe­ra­ción, tem­pos. Co­mu­ni­car, máis ou me­nos, o que lle pa­sa, as súas di­fi­cul­ta­des. Axu­da: ¿hai al­gun­ha dos de­mais, en

va­ca­cións?

Si­tua­ción 2: com­ple­men­to. In­for­ma­ción so­bre o que lle fal­ta e de­be for­ta­le­cer, tem­pos que lle vai le­var. Co­mu­ni­car: ¿por que, ao meu xuí­zo, me pa­sa is­to? Axu­da: ¿al­guén po­de su­xe­rir al­go, pro­por­cio­nar al­gun­ha axu­da?

Si­tua­ción 3: im­ple­men­to. In­for­ma­ción so­bre ideas e plans li­bres que que­re ou po­de fa­cer. Co­mu­ni­car: co­mo o con­se­guiu, se é cues­tión só de di­ñei­ro, por que lle gus­ta ou des­gus­ta ese plan, as súas van­ta­xes. Axu­da: for­mas de agre­gar­se, in­ter­cam­biar re­sul­ta­dos.

DE­BA­TE: ¿AS VA­CA­CIÓNS, UN EN­SAIO LI­BRE DE VI­DA?

Opi­nión so­bre es­ta idea. ¿Va­lé­ron­nos pa­ra apren­der al­go no­vo e in­tere­san­te ou soa­men­te pa­ra des­can­sar? ¿É al­go ex­clu­si­va­men­te pa­ra un ou se tra­ta dun­ha oca­sión, por exem­plo, de ano­tar­se a al­go que lles axu­de aos de­mais? ¿Al­gún ten ex­pe­rien­cia des­ta so­li­da­rie­da­de?

RE­CUR­SOS

No­ti­cias de va­ca­cións no xor­nal.

■ Ovie­do am­plía a aper­tu­ra de co­le­xios no ve­rán e en­ga­de un ser­vi­zo de al­mor­zos (La Voz, 24/5/2016)

■ Aso­cia­cións de pais cri­ti­can o atra­so no ini­cio dos cam­pa­men­tos es­ti­vais (La Voz, 7/4/2016)

■ Acam­pa­da de boy scouts ao bor­do do ca­nón do Sil (La Voz, 15/7/2015)

■ So­ño de ve­rán. Dur­mir é ne­ce­sa­rio pa­ra que o ce­re­bro for­me co­ne­xións e al­ma­ce­ne re­cor­dos (La Voz, 17/6/2015)

MI­GUEL SOU­TO

Cam­pa­men­to de ve­rán en Ago­la­da, on­de as va­ca­cións ser­ven ta­mén pa­ra apren­der

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.