Có­mo ca­mi­ñar ao lon­go dun­ha es­tra­da nun­ha zo­na ru­ral

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 -

Ho­xe fa­la­mos de do­na Pru­den­cia nes­ta ter­cei­ra uni­da­de de edu­ca­ción via­ria, un­ha ami­ga im­pres­cin­di­ble pa­ra an­dar po­las es­tra­das de zo­nas ru­rais, es­pe­cial­men­te ne­sas tan es­trei­tas nas que nin bei­ra­vía hai.

■ Ob­xec­ti­vo. Vou apren­der o que é un­ha sen­da peo­nil e que por ela ca­mi­ño de for­ma se­gu­ra. Que nas vías in­ter­ur­ba­nas te­ño que ca­mi­ñar po­las zo­nas ha­bi­li­ta­das pa­ra peóns.

■ Que apren­do. Vou tra­ba­llar a orien­ta­ción es­pa­cial e o sen­ti­do do oí­do pa­ra ser quen de ver e pre­ver obs­tácu­los e aler­tas de pe­ri­go. Apren­de­rei a ter con­fian­za en min mes­mo.

■ Ta­re­fa. Imos xo­gar á pi­ta ce­ga. Sor­téa­se en­tre os meus com­pa­ñei­ros quen que­da pa­ra fa­cer de ga­li­ña.

■ Ac­ti­vi­da­de. Ao que que­da vén­dan­se­lle os ollos e des­pois dá tres vol­tas so­bre si mes­mo men­tres o res­to de nós be­rra­mos e cha­ma­mos a súa aten­ción. Des­pois, a pi­ta ce­ga avan­za cos bra­zos es­ten­di­dos in­ten­tan­do to­car a al­guén de nós e, can­do o fa­ga, de­be adi­vi­ñar quen é to­cán­do­lle o ca­be­lo, a ca­be­za, a ca­ra ou as mans. Di­rá o no­me do com­pa­ñei­ro que cre que é e, se acer­ta, cam­bia­mos os postos; se non acer­ta, o res­to de xo­ga­do­res be­rrá­mos­lle que fa­llou, e se­gue o xo­go ata que acer­te.

E re­cor­da: un can, un neno, un co­che… ¿por on­de de­ben ir na es­tra­da?

A NO­TI­CIA Pa­ra com­ple­tar os con­ti­dos do ma­nual O co­ra­zón es­tá do teu la­do, ela­bo­ra­do por Edi­cio­nes Aga­sa­lle Con­te­ni­dos, eli­xi­mos al­gun­has no­ti­cias que te­ñen que ver co trá­fi­co en zo­nas ru­rais e for­mas de axu­dar aos peóns pa­ra evi­tar ac­ci­den­tes, que é o que se nos apren­de na uni­da­de di­dác­ti­ca pro­ta­go­ni­za­da por do­na Pru­den­cia. Re­cor­da que bas­ta es­cri­bir o tí­tu­lo da no­ti­cia na lu­pa da web de La Voz de Ga­li­cia pa­ra ler

a no­ti­cia en­tei­ra.

1. Co­me­za un­ha cam­pa­ña pa­ra pre­vir atro­pe­los no mu­ni­ci­pio de Lu­go

No­vo cha­ma­men­to do al­cal­de aos con­du­to­res pa­ra que usen a ilu­mi­na­ción de cru­za­men­to dos seus vehícu­los du­ran­te to­do o día (La Voz, 11/2/2015)

2. De­ce­nas de qui­ló­me­tros no ru­ral sen pa­sos pa­ra cru­zar se­gu­ros

A au­sen­cia de se­má­fo­ros, pa­sos de peóns ou pa­sa­re­las é un fei­to pa­ten­te nos arre­do­res da co­mar­ca pon­te­ve­dre­sa (La Voz, 23/4/2016)

3. O BNG co­rre po­la zo­na ru­ral pa­ra de­man­dar bei­ra­rrúas

O can­di­da­to e ou­tros in­te­gran­tes da lis­ta per­co­rre­ron os dez qui­ló­me­tros en­tre San Xur­xo e Serantes (La Voz, 3/5/2015)

4. Cer­vo pon en mar­cha un­ha cam­pa­ña pa­ra evi­tar atro­pe­los de peóns

Es­ta se­ma­na e a pró­xi­ma ha­be­rá char­las in­for­ma­ti­vas nas dis­tin­tas pa­rro­quias (La Voz, 27/1/2014)

KOPA

As es­tra­das sen bei­ra­vías, abun­dan­tes no ru­ral ga­le­go, son moi pe­ri­go­sas

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.