Ga­li­sim ad­ju­di­ca a Dra­ga­dos la cons­truc­ción de su nue­va pro­mo­ción en Te­ne­ri­fe

La Voz de Galicia (A Coruña) - Mercados - - EMPRESAS -

La com­pa­ñía ri­bei­ren­se Ga­li­sim In­ver­sio­nes In­mo­bi­lia­rias ha ad­ju­di­ca­do a Dra­ga­dos la cons­truc­ción de su nue­va pro­mo­ción de vi­vien­das, un con­jun­to re­si­den­cial que se le­van­ta­rá en la lo­ca­li­dad ti­ner­fe­ña de Ade­je. Bau­ti­za­do co­mo El Te­so­ro del Ga­león, cons­ta­rá de 54 vi­vien­das, 69 pla­zas de ga­ra­je y lo­ca­les co­mer­cia­les. El cos­te de la cons­truc­ción, que arran­ca­rá en po­cos días y se de­mo­ra­rá 14 me­ses, as­cen­de­rá a 4,5 mi­llo­nes de eu­ros.

Es­te es el pri­mer pro­yec­to fue­ra de Ga­li­cia de la em­pre­sa, que Ga­li­sim, que co­mer­cia­li­za sus pro­mo­cio­nes ba­jo la mar­ca Ca­san­gu­lar y que ini­ció su tra­yec­to­ria el año pa­sa­do con la pro­mo­ción Ca­sas do Ami­lla­doi­ro, «a úni­ca de obra nova na ve­ci­ña lo­ca­li­da­de de Santiago, e cu­xas obras en­tran na rec­ta fi­nal, de xei­to que es­tá pre­vis­to en­tre­gar as vi­ven­das o vin­dei­ro mes de ou­tu­bro», ex­pli­can des­de la fir­ma.

En es­ta se­gun­da obra, Ga­li­sim in­cor­po­ra­rá ele­men­tos in­no­va­do­res, co­mo un sis­te­ma de ac­ce­so a la ur­ba­ni­za­ción y a las vi­vien­das me­dian­te ce­rra­du­ra bio­mé­tri­ca, que se ac­ti­va con la hue­lla dac­ti­lar, una tecnología que, apun­tan, «evi­ta os con­tra­tem­pos de per­der as cha­ves e re­du­ce o ris­co de rou­bo no fo­gar, con­tro­lan­do o ac­ce­so cun maior ni­vel de se­gu­ri­da­de».

Re­cons­truc­ción de la nue­va pro­mo­ción de la fir­ma ri­bei­ren­se, de 54 vi­vien­das

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.