O lei­te ga­le­go e o már­ke­ting

La Voz de Galicia (A Coruña) - Mercados - - EMPRESAS - Xo­sé Luis Re­za é pre­si­den­te de Mar­kea Xo­sé Luis Re­za

Dá má­goa ver co­mo un dos sec­to­res pro­du­ti­vos his­tó­ri­cos de Ga­li­cia vai es­vae­cen­do. Ga­li­cia che­gou a pro­du­cir o 70 % do lei­te de Es­pa­ña, e o gran pro­ble­ma foi ese: que, co­ma nos pa­sa en moi­tos sec­to­res, pre­ten­dia­mos com­pe­tir por vo­lu­me, en pre­zo…

E esa loi­ta, na Eu­ro­pa Oc­ci­den­tal do sécu­lo XXI, é un­ha ba­ta­lla per­di­da de an­te­mán. Sem­pre vai ha­ber al­guén que pro­du­za máis ba­ra­to. Po­de­mos po­ñer to­dos os aran­ceis que quei­ra­mos, po­de­mos re­ci­bir sub­ven­cións de Eu­ro­pa ou­tros vin­te anos máis, pe­ro per­de­re­mos. Ou­tros sec­to­res pro­du­ti­vos de Ga­li­cia de­be­rían to­mar no­ta.

Sen en­trar a va­lo­rar o pa­pel que xo­ga­ron e aín­da xo­gan os po­lí­ti­cos e os sin­di­ca­tos, coido que o lei­te ga­le­go ten dous pro­ble­mas gra­ves.

O pri­mei­ro é que pro­du­cir é ca­ro. Dei­xa­mos de ser agri­cul­to­res e a ali­men­ta­ción ani­mal es­tá en mans das gran­des mul­ti­na­cio­nais que po­ñen o pre­zo dos ce­reais cos que ali­men­ta­mos ás bes­tas.

O se­gun­do é que non xe­ra­mos va­lor pa­ra o clien­te. Can­do se com­pi­te en igual­da­de de con­di­cións, ofer­ta e de­man­da, o pre­zo é un dos mo­ti­van­tes de com­pra, pe­ro non é o úni­co. E se ese é o no­so po­si­cio­na­men­to no mer­ca­do, non hai fi­de­li­da­de á mar­ca de nin­gún ti­po, po­lo que ao con­su­mi­dor dá­lle igual com­prar Xan que Pe­ri­cán. En de­fi­ni­ti­va, o gran pro­ble­ma do lei­te ga­le­go —e da economía ga­le­ga en xe­ral— é que non sa­be­mos ven­der.

Fa­lla o már­ke­ting. Non so­mos quen de crear va­lor (aín­da que se­xa un in­tan­xi­ble) pa­ra que o clien­te nos com­pre por ri­ba dou­tras al­ter­na­ti­vas… Da­no­ne le­va anos sa­can­do por ca­da li­tro de lei­te 25 eu­ros máis ou me­nos, con mar­cas, con in­no­va­ción, con co­mu­ni­ca­ción... Iso si é crear ri­que­za nun país.

Pe­ro non to­do son ma­las no­ti­cias, nin moi­to me­nos. En Xan­ce­da te­mos un cla­ro exem­plo do que se po­de fa­cer cun­ha pro­du­ción lác­tea orien­ta­da ao clien­te. Ca­sa Gran­de de Xan­ce­da foi quen de de­tec­tar un­ha nova ne­ce­si­da­de do mer­ca­do, po­la que es­ta­ba dis­pos­ta a pa­gar un pou­co máis, e pu­xo no mer­ca­do lei­te, io­gu­res ou man­tei­ga de pro­du­ción eco­ló­xi­ca. E esa di­fe­ren­cia­ción, o se­lo eco­ló­xi­co, fai que os con­su­mi­do­res es­pe­re­mos ao día de re­par­to, es­tea­mos con­cien­cia­dos de que o lei­te ca­du­ca en pou­cos días e que os io­gu­res va­len o do­bre que os de Da­no­ne… É xus­to o que de­be­ría ser! Non es­tou di­cin­do que ago­ra to­dos os pro­du­to­res lác­teos co­pien ese mo­de­lo, por­que co­pián­doo aca­ba­re­mos ou­tra vez com­pe­tin­do a pre­zo. O que que­ro di­cir é que o xei­to de com­pe­tir con al­gun­ha ga­ran­tía de fu­tu­ro é ato­par un po­si­cio­na­men­to úni­co no mer­ca­do, na men­te do con­su­mi­dor que nos com­pra no li­neal do su­per­mer­ca­do. Bus­car aque­les fac­to­res que mo­ti­ven ao clien­te fi­nal e que es­tea dis­pos­to a pa­gar un pre­zo xus­to por el.

Te­mos un­ha nova opor­tu­ni­da­de en Ga­li­cia no mer­ca­do do lei­te, e es­pe­ro que a xen­te que com­prou a mar­ca De­lei­te se­xa cons­cien­te. O clien­te es­tá dis­pos­to a pa­gar un pou­co máis pa­ra axu­dar aos gan­dei­ros que saen nos xor­nais. Ese é o no­vo po­si­cio­na­men­to. Bai­xo a mi­ña hu­mil­de opinión, por su­pos­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.