«Sen­tí­mo­nos or­gu­llo­sos de ser de Car­ba­llo»

La Voz de Galicia (A Coruña) - Mercados - - EMPRESAS - P. Blan­co

Jo­sé Fra­ga Varela fun­dou o ta­ller ini­cial no 1930. Ti­vo seis fi­llos: Jo­sé, Manuel, Do­lo­res, Car­men, Antonio e Milagros Fra­ga Abe­len­da. Mer­ce­des Fra­ga Rey, xun­to coa súa ir­má Ma­ría Jo­sé, é fi­lla de Jo­sé. Am­bas for­man par­te da di­rec­ti­va, xun­to con Lo­li, Juan e Carmenza García Fra­ga, que son fi­llos de Do­lo­res. Manuel ti­vo un­ha: Bea­triz. Car­men, ou­tro: Mar­cos. Antonio, que é o pre­si­den­te, ta­mén ten un­ha fi­lla: Dé­bo­rah. Her­fra­ga

é, co­mo se ve, un­ha fa­mi­lia.

—Criá­ron­se no ta­ller.

—Si, xo­gan­do na fá­bri­ca [vi­ven enriba]. An­da­ba­mos cos pa­ti­ne­tes por aquí... Ho­xe non se po­de, por pre­ven­ción de ris­cos la­bo­rais [so­rrí].

—Re­ci­ben vi­si­tas cons­tan­tes.

—Si, es­ta se­ma­na ti­ve­mos un clien­te de Ar­xe­lia que xa ten má­qui­nas no­sas. A pa­sa­da, uns ga­le­gos. As má­qui­nas máis pró­xi­mas en saír se­rán pa­ra Tai­lan­dia e Pa­púa No­va Gui­nea. Es­ta­mos nun mun­do glo­ba­li­za­do e nós so­mos un­ha em­pre­sa pe­que­na: o com­pli­ca­do é aten­der to­das as esi­xen­cias e de­man­das de en­ti­da­des, ins­ti­tu­cións... Re­qui­re de moi­to tra­ba­llo.

—As súas má­qui­nas le­van un no­me: «Her­fra­ga Car­ba­llo». É un­ha mar­ca re­co­ñe­ci­da, mais ta­mén un com­pro­mi­so co po­bo.

—Sem­pre nos sen­ti­mos or­gu­llo­sos de Car­ba­llo, de ser de Car­ba­llo. As no­sas raí­ces es­tán aquí. Ven­de­mos a to­do o mun­do den­de Car­ba­llo.

—¿Ha­be­rá cuar­ta xe­ra­ción?

—Fo­mos nais tar­días, e a cuar­ta xe­ra­ción é no­va. Poi­da que si: o fi­llo de Lo­li es­tu­da en­xe­ña­ría...

| J. M. CA­SAL

Mer­ce­des Fra­ga Rey é a di­rec­to­ra co­mer­cial de Her­fra­ga.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.