«Com­bi­nar teo­ría e prác­ti­ca aché­ga­te á reali­da­de»

La Voz de Galicia (A Coruña) - Mercados - - EN PORTADA - R. Estévez

Sil­via ha­bla po­co, en ese tono so­se­ga­do y pau­sa­do de quien no se to­ma con­fian­zas an­tes de tiem­po. Pa­re­ce co­mo si pre­fi­rie­se ha­blar con sus ac­tos, con to­das y ca­da una de sus ac­cio­nes. Es­ta jo­ven de A Pas­to­ri­za es­tu­dia el Ci­clo Su­pe­rior de Au­to­mo­ción en As Mer­ce­des (Lu­go). «Sem­pre me gus­tou, e ade­mais a mi­ña fa­mi­lia ten un taller. Así que, en can­to re­ma­tei o Ba­cha­re­la­to, xa me fun de­rei­ta pa­ra o Ci­clo de Au­to­mo­ción; é o que real­men­te me gus­ta». En su cla­se, cuen­ta, so­lo hay tres mu­je­res. «So­mos tres de 23, así que xa se ve que se­gue a ser un te­rreo de ho­mes», di­ce es­ta jo­ven. Sin em­bar­go, ni ella ni sus com­pa­ñe­ras se sien­ten en in­fe­rio­ri­dad de con­di­cio­nes. To­do lo con­tra­rio. Sil­via aca­ba de ga­nar la me­da­lla de oro de las olim­pia­das na­cio­na­les de FP en la ca­te­go­ría de pin­ta­do de au­to­mó­vi­les. «Pa­ra min, par­ti­ci­par ne­se cer­ta­me foi moi in­tere­san­te, moi emo­cio­nan­te», di­ce. Una sa­tis­fac­ción que se ba­sa «nun tra­ba­llo cons­tan­te, en pre­pa­rar­se moi­to». Pe­ro de eso se tra­ta la FP, di­ce es­ta jo­ven. De ar­mar­se lo me­jor po­si­ble pa­ra sa­lir al mer­ca­do la­bo­ral lis­ta pa­ra cual­quier co­sa. «Pa­ra min o me­llor da FP é que com­bi­na teo­ría e prác­ti­ca, e iso aché­ga­te á reali­da­de das em­pre­sas, axu­da moi­to can­do che­ga a ho­ra de po­ñer­te a tra­ba­llar», sen­ten­cia aho­ra, que es­tá a pun­to de ter­mi­nar su for­ma­ción. A fal­ta de ese úl­ti­mo trá­mi­te, Sil­via aprue­ba, y con bue­na no­ta, al sis­te­ma que la ha for­ma­do. «Eu creo que ca­da ano ha­be­rá máis xen­te que se ani­me a me­ter­se na For­ma­ción Pro­fe­sio­nal por­que, ao fi­nal, é un ti­po de for­ma­ción que te pre­pa­ra pa­ra saír ao mun­do da em­pre­sa», se­ña­la.

| AL­BER­TO LÓ­PEZ

La jo­ven re­pre­sen­ta­rá a Es­pa­ña en las olim­pia­das mundiales de FP, en Abu Dabi.

SIL­VIA FOLGUEIRA

AU­TO­MO­CIÓN

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.