DE ANDAINAS PO­LO MON­TE

La Voz de Galicia (A Coruña) - Mercados - - EMPRESAS -

Aín­da que an­tes le­va­ba un­ha vi­da moi se­den­ta­ria, Car­men re­co­ñe­ce que den­de hai tem­po co­lleu­lle o gus­to ás andainas. Un­ha ac­ti­vi­da­de que lle en­can­ta e que prac­ti­ca co seu ho­me. «En reali­da­de non te­ño moi­to tem­po, te­ño un­ha nai maior á que axu­do, un­ha hor­ta á que non lle po­do adi­car moi­to, vou a zum­ba tres ve­ces por se­ma­na e pro­cu­ro fa­cer de­por­te os se­te días. Bi­ci es­tá­ti­ca, ca­mi­ñar... Vi­vo a do­ce qui­ló­me­tros de La­lín e vou moi­tas ve­ces ca­mi­ñan­do. Gús­ta­me moi­to esa paz que me trans­mi­te ca­mi­ñar en­tre as car­ba­llei­ras», con­fe­sa es­ta em­pre­sa­ria, na­ci­da en La­lín no 1963. O res­to do tem­po que ten li­bre adí­cao a dis­fru­tar to­man­do uns vi­ños coa fa­mi­lia ou á lec­tu­ra: «Gús­ta­me moi­to a tran­qui­li­da­de do meu so­fá na ca­sa e ler, o úl­ti­mo que lin foi «La ca­te­dral del mar», que me gus­tou moi­to». Fa­lar co seu fi­llo a tra­vés de Sky­pe é ou­tra das cou­sas que lle en­can­tan a Car­men. É o xei­to de es­tar en con­tac­to co mo­zo, que es­tu­dou en­xe­ñe­ría me­cá­ni­ca e es­tá ago­ra en Ale­ma­nia.

Gús­ta­me moi­to a tran­qui­li­da­de do meu so­fá na ca­sa e ler; o úl­ti­mo que lin foi «La ca­te­dral del mar» ...»

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.