«A Voz de Bar­ban­tia» ya su­peró la ba­rre­ra de los 125 su­ple­men­tos

Nun con­co­rri­do ac­to da pre­sen­ta­ción do quin­to re­com­pi­la­to­rio pú­xo­se de relevo a tra­xec­to­ria des­te suplemento

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Portada - A. PARADA

«A cul­tu­ra trá­ta­se de cul­ti­var o es­pí­ri­to e as fa­cul­ta­des in­te­lec­tuais, é un­ha pa­la­bra uni­da ao pro­gre­so e ta­mén á ci­vi­li­za­ción, é un te­ci­do so­cial que abra­za os cos­tu­mes e ri­tuais so­ciais», po­de­ría pa­re­cer que con es­tas pa­la­bras o pre­si­den­te da aso­cia­ción Bar­ban­tia, Manuel Car­tea, es­ta­ba a des­cri­bir a re­le­van­cia da cul­tu­ra na so­cie­da­de, pe­ro hai moi­to máis tras de­las. Es­tas ver­bas sim­bo­li­zan a tra­xec­to­ria do suplemento cul­tu­ral A Voz de Bar­ban­tia, do que on­te se es­trea­ba o seu nú­me­ro 126 e se da­ba a co­ñe­cer o quin­to re­com­pi­la­to­rio, que abran­gue as 25 úl­ti­mas pu­bli­ca­cións e que es­ta­rá dis­po­ñi­ble es­te outono nos pun­tos de ven­da ha­bi­tuais.

A pre­sen­ta­ción des­te no­vo com­pen­dio da en­tre­ga que ca­da ven­res de fin de mes pu­bli­ca La Voz de Ga­li­cia ti­vo lu­gar no au­di­to­rio mu­ni­ci­pal ri­bei­ren­se e con­tou coa par­ti­ci­pa­ción do pro­pio Car­tea, así co­mo do al­cal­de, Manuel Ruiz; o de­le­ga­do de La Voz de Bar­ban­za, Ra­món Ares; a depu­tada pro­vin­cial e res­pon­sa­ble da área de Ser­vi­zos So­ciais, Án­xe­la Fran­co, e a vi­ce­pre­si­den­ta de Bar­ban­tia, Ma­ría Xe­sús Blan- co. Ca­da un­ha das súas in­ter­ven­cións cons­truí­ron un vi­vo re­la­to da ne­ce­si­da­de de que a so­cie­da­de e a Ad­mi­nis­tra­ción se im­pli­quen na pro­du­ción cul­tu­ral.

Blan­co, ta­mén co­la­bo­ra­do­ra des­ta pu­bli­ca­ción cul­tu­ral, brin­dou­lle un pa­seo á au­dien­cia por ca­da un­ha das di­ver­sas e ri­cas sec­cións que a com­po­ñen, ci­tan­do an­ti­gos pa­rá­gra­fos, co­mo es­te do es­cri­tor An­tón Ri­vei­ro Coe­llo no pri­mei­ro re­com­pi­la­to­rio: «Agra­de­ce­mos a La Voz de Ga­li­cia o fei­to exem­plar de nos abri­ren as por­tas da súa ca­sa e nos em­pres­ta­ren es­te cuar­to de luz».

Apoio e com­pro­mi­so

Án­xe­la Fran­co co­me­zou o seu dis­cur­so lem­brán­do­se do seu an­te­rior ofi­cio co­mo re­par­ti­do­ra des­ta ca­be­cei­ra, pa­ra con­fe­sar que «reivin­di­co Bar­ban­tia co­mo reivin­di­co La Voz de Ga­li­cia es­cri­ta e reivin­di­co o arre­cen­do do pa­pel ca­da ma­ñá» por­que «iso é poe­sía». Así, a depu­tada pro­vin­cial ma­ni­fes­tou o com­pro­mi­so da ins­ti­tu­ción que re­pre­sen­ta ale­gan­do que «Bar­ban­tia é a me­mo­ria que que­da no pa­pel dos no­sos ac­tos de ca­da día eé a pers­pec­ti­va do te­rri­to­rio vis­ta pola no­sa xen­te e quen a co­ñe­ce».

Na mes­ma li­ña de re­co­ñe­ce­men­to, ao me­dio de co­mu­ni­ca­ción e a to­das as per­soas que loi­tan ca­da mes por ma­te­ria­li­zar esas es­pe­ra­das ca­tro pá­xi­nas, se po­si­cio­nou o re­xe­dor ri­bei­ren­se, Manuel Ruiz, can­do des­ta­cou: «Creo sin­ce­ra­men­te que aso­cia­cións co­mo Bar­ban­tia fan moi­to pola cul­tu­ra por­que son un pun­to de en­con­tro da li­ber­da­de».

«A cul­tu­ra trá­ta­se de cul­ti­var o es­pí­ri­to e as fa­cul­ta­des in­te­lec­tuais, é un­ha pa­la­bra uni­da ao pro­gre­so e ta­mén á ci­vi­li­za­ción» Manuel Car­tea Pre­si­den­te de Bar­ban­tia «Bar­ban­tia é a me­mo­ria que que­da no pa­pel dos no­sos ac­tos de ca­da día eé a pers­pec­ti­va do te­rri­to­rio vis­ta pola no­sa xen­te e quen a co­ñe­ce» Án­xe­la Fran­co Depu­tada pro­vin­cial «Co­mo ata ago­ra, nas mans de to­dos, na uni­da­de arre­dor des­te mi­la­gre que se cha­ma A Voz de Bar­ban­tia,

es­tá o fu­tu­ro» Ra­món Ares De­le­ga­do de La Voz de Bar­ban­za «Creo sin­ce­ra­men­te que aso­cia­cións co­mo Bar­ban­tia fan moi­to pola cul­tu­ra por­que son un pun­to de en­con­tro da li­ber­da­de» Manuel Ruiz Al­cal­de de Ri­bei­ra

Pola súa par­te, o de­le­ga­do de La Voz de Bar­ban­za, Ra­món Ares, abor­dou con aga­ri­mo ca­da un dos la­bo­rio­sos pro­ce­sos de edi­ción do suplemento e sa­lien­tou o es­pí­ri­to per­fec­cio­nis­ta do seu pre­si­den­te. O xor­na­lis­ta ta­mén apro­vei­tou pa­ra ana­li­zar o du­ro pro­ce­so de tran­si­ción di­xi­tal que vi­ve a pren­sa es­cri­ta e amo­sou­se con­ven­ci­do de que pro­xec­tos co­mo es­te de­ben con­ti­nuar «co­mo ata ago­ra, nas mans de to­dos, na uni­da­de arre­dor des­te mi­la­gre que se cha­ma A Voz de Bar­ban­tia es­tá o fu­tu­ro».

O co­me­zo e o re­ma­te des­te ac­to ti­ve­ron o sa­bor da me­llor mú­si­ca tra­di­cio­nal, xa que con­tou coa ac­tua­ción de ca­tro mo­zas can­ta­rei­ras da aso­cia­ción Bai­la­de­la, que en­che­ron a sa­la de so­rri­sos con can­cións po­pu­la­res co­mo Se non te­des sa­chos.

MAR­COS CREO

El gru­po Bai­la­de­la ame­ni­zó la pre­sen­ta­ción del quin­to re­co­pi­la­to­rio, con las 25 úl­ti­mas pu­bli­ca­cio­nes de Bar­ban­tia y La Voz.

MAR­COS CREO

Manuel Car­tea, Án­xe­la Fran­co, Manuel Ruiz, Ma­ría Xe­sús Blan­co e Ra­món Ares, du­ran­te o ac­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.