Al­fon­so Zu­lue­ta

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Opinión -

VEN­TO NAS VE­LAS VÍC­TOR F. FREI­XA­NES

Non é doa­do o xé­ne­ro das des­pe­di­das, so­bre to­do can­do se tra­ta de per­soas pró­xi­mas, cu­xa me­mo­ria vén com­par­ti­da por máis xen­te e con ex­pe­rien­cias di­ver­sas. Tra­ba­lla­mos as ne­cro­ló­xi­cas, mes­mo que se­xan ilus­tres e me­re­ci­das, co­ma é o ca­so, can­do de­be­ria­mos tra­ba­llar prin­ci­pal­men­te os na­ta­li­cios: as cou­sas que em­pe­zan, que­ro di­cir, as es­treas, os pri­mei­ros li­bros, as pri­mei­ras des­cu­ber­tas, in­cor­po­ra­cións e ache­gas ca­ra ao fu­tu­ro. Mais ve­laí Al­fon­so, que nos dei­xou. E na me­mo­ria da súa des­pe­di­da ocó­rren­se­me es­tam­pas, es­tam­pas pri­mei­ras, de can­do nos co­ñe­ce­mos e de can­do no mun­do (no no­so mun­do) em­pe­za­ban a po­ñer as pe­dras.

No Ate­neo de Pon­te­ve­dra, por exem­plo, en sen­do eu un rapaz. Da­que­la, nos círcu­los pró­xi­mos aos ami­gos do meu pai, fa­lá­ba­se do no­ta­rio de Ma­rín: un dos pro­mo­to­res da­quel ce­nácu­lo de no­ta­bles, vi­xia­dos po­lo go­ber­na­dor ci­vil, que traían con­fe­ren­cian­tes de fó­ra, fa­la­ban de de­mo­cra­cia e de Eu­ro­pa, alén do ho­ri­zon­te ca­ti­vo (bas­tan­te mi­se­ra­ble) do sis­te­ma vi­xen­te. Foi a pri­mei­ra vez que sen­tín fa­lar del.

Máis adian­te, na saí­da da di­ta­du­ra e nas pri­mei­ras for­mas de or­ga­ni­za­ción po­lí­ti­ca do ga­le­guis­mo (for­zas po­lí­ti­cas pro­pias), des­cu­brino en­tre os pro­mo­to­res do Par­ti­do Ga­le­go So­cial De­mó­cra­ta, e nos es­pa­zos de orien­ta­ción cris­tiá nos que ta­mén es­ta­ba Xai­me Isla Cou­to, tan ad­mi­ra­ble por tan­tas cou­sas. En­tre ou­tras, a xe­ne­ro­si­da­de, que Zu­lue­ta e mais Xai­me com­par­tían, o com­pro­mi­so ga­le­guis­ta, que Al­fon­so re­afir­ma en Pon­te­ve­dra e máis tar­de cos com­pa­ñei­ros da edi­to­rial Sept, e a con­vic­ción profunda do ser­vi­zo aos máis ne­ce­si­ta­dos, nes­te ca­so na com­pa­ña da súa do­na Te­rei­xa, com­pro­mi­so que en gran me­di­da des­cu­bri­ron xun­tos nas te­rras de An­da­lu­cía nos pri­mei­ros tem­pos de exer­ci­cio da súa pro­fe­sión de no­ta­rio.

Se ti­ve­se que evo­car dúas es­tam­pas da bio­gra­fía de Al­fon­so Zu­lue­ta: es­tam­pas que exem­pli­fi­can com­por­ta­men­tos, non re­tó­ri­cas des­pe­di­das, sa­lien­ta­ría: o seu com­pro­mi­so coa obra so­cial den­de as fun­da­cións Sálvora e Juan XXIII, con aten­ción es­pe­cial aos dis­ca­pa­ci­ta­dos fí­si­cos e psí­qui­cos, cues­tión da que ape­nas se fa­la, mais que con­si­de­ro fun­da­men­tal na súa con­cep­ción do mun­do, xun­to coa súa do­na, re­pi­to, am­bos os dous cons­cien­tes de es­tar con­tri­buín­do den­de a ac­tua­ción prác­ti­ca a un­ha so­cie­da­de máis so­li­da­ria, máis xus­ta. E a xi­gan­tes­ca em­pre­sa da tra­du­ción da Bi­blia ao ga­le­go, que non fi­xo uni­ca­men­te el, pe­ro á que con­tri­buíu de for­ma de­ci­si­va (do­ce anos de tra­ba­llo) e da que se sen­tía es­pe­cial­men­te or­gu­llo­so. A crónica da ga­le­gui­za­ción da li­tur­xia, mes­mo da crea­ción dun­ha cons­cien­cia ci­vil nas co­lec­ti­vi­da­des cren­tes, des­pois do Con­ci­lio Va­ti­cano II so­bre to­do, ten na per­soa de Al­fon­so Zu­lue­ta un ac­ti­vis­ta de pri­mei­ra sig­ni­fi­ca­ción, á par do pa­dre Sei­xas, Xai­me Isla, os gru­pos de Ba­dal ou monseñor Araú­xo Igle­sias, por ci­tar só al­gúns no­mes que xa non es­tán en­tre nós.

Vis­to lo vis­to el miér­co­les en el Con­gre­so, con la cla­mo­ro­sa au­sen­cia del rey Juan Car­los y un es­per­pén­ti­co ac­to pa­ra­le­lo or­ga­ni­za­do por Po­de­mos, hay una con­clu­sión irre­ba­ti­ble: los ac­tua­les lí­de­res po­lí­ti­cos se­rían in­ca­pa­ces de lle­gar a un acuer­do co­mo hi­cie­ron sus pre­de­ce­so­res en 1977. Re­fle­xio­ne­mos. JO­SÉ PARGA. Aca­ba de pu­bli­car­se la Ley de Pre­su­pues­tos Ge­ne­ra­les del Es­ta­do pa­ra es­te año, y ca­si sin so­lu­ción de con­ti­nui­dad co­men­za­rán las ne­go­cia­cio­nes pa­ra los del año pró­xi­mo. En­tre otras me­di­das, el in­di­ca­dor pú­bli­co de ren­ta de efec­tos múl­ti­ples (IPREM) se in­cre­men­ta un 1 %, can­ti­dad irri­so­ria te­nien­do en cuen­ta que lle­va­ba sin ac­tua­li­zar­se des­de el 2010. Cuan­do se creó es­te in­di­ca­dor, la cuan­tía de una pres­ta­ción asis­ten­cial por des­em­pleo su­po­nía el 75 % del sa­la­rio mí­ni­mo in­ter­pro­fe­sio­nal men­sual, y hoy ape­nas al­can­za el 60 %. Si la ta­sa de co­ber­tu­ra a los des­em­plea­dos ape­nas al­can­za el 50 % y las pres­ta­cio­nes asis­ten­cia­les su­po­nen ya dos ter­cios del gas­to to­tal en pres­ta­cio­nes por des­em­pleo, se com­pren­de por qué se vie­ne aler­tan­do so­bre el au­men­to de la de­sigual­dad y el ries­go de po­bre­za (hay más ra­zo­nes, por su­pues­to). ¿Có­mo ca­li­fi­car un au­men­to de 14 cén­ti­mos dia­rios en la cuan­tía me­dia de un sub­si­dio por des­em­pleo des­pués de ocho años? Sen­ci­lla­men­te co­mo las mi­ga­jas de los mi­llar­dos de eu­ros des­ti­na­dos a sal­var a las en­ti­da­des fi­nan­cie­ras. JO­SÉ VI­CEN­TE RO­DRÍ­GUEZ CO­NE­JO.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.