ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Re­la­ti­vo á bo­ca. Zu­gar un in­sec­to o néc­tar das flo­res. 2 Froi­to co­mes­ti­ble dun­ha pal­mei­ra. Re­cen­te, non ve­llo. 3 Afec­to apai­xo­na­do. Ar­te­fac­tos bé­li­cos ex­plo­si­vos que es­tou­pan can­do lles to­can ou se lles ache­gan as ví­ti­mas.

4 Uten­si­lio pa­ra es­cri­bir ou de­bu­xar. Vi­la cos­tei­ra do con­ce­llo de Olei­ros. 5 Di­to dun dis­cur­so ou dun mo­do de fa­lar, con­ci­so, bre­ve. 6 Pun­to car­di­nal. Par­te in­ter­na dos cor­nos ou dos pe­zu­ños dun ani­mal. Sím­bo­lo do flúor. 7 Pre­po­si­ción que ex­pre­sa lu­gar on­de. Mar­ca im­pre­sa. Ai­re. 8 Per­ci­bir coa vis­ta. Ata­du­ra. Cer­ve­xa de cer­to tipo. 9 Plan­ta e cor que ta­mén se cha­man ín­di­go. Ma­nan­cial a flor de te­rra. 10 Co­mu­ni­ca­cións ou ex­po­si­cións de­ta­lla­das que se pre­sen­tan en con­gre­sos e ou­tras reunións.

VERTICAIS 1 Do re­vés, bei­ra, ca­ra, cos­ta­do. Caer au­ga en fa­lo­pas. 2 Ca­mi­ño se­cun­da­rio que de­ri­va do con­si­de­ra­do prin­ci­pal. Neno pe­queno, be­bé. 3 En­con­tras, achas. Ór­gano ex­cre­tor. 4 Pro­pias da poe­sía de tipo per­soal e sen­ti­men­tal. Pe­lo de ove­lla. 5 Cin­cuen­ta. As­cen­den, elé­van­se. Sím­bo­lo da to­ne­la­da. 6 Sím­bo­lo do li­tro. Mil. Non vá­li­do. Pun­to car­di­nal.

7 Ad­ver­sa­rio. Di­ri­xir­se a un si­tio. 8 Xo­gue­te an­tro­po­mor­fo ou zoo­mor­fo. Na­quel lu­gar. 9 Co­re­ño, aga­rra­do. Plan­ta de hor­ta moi usa­da co­mo adu­bo. 10 Cer­ta flor. Dis­po­si­ti­vos pa­ra di­mi­nuír ou de­ter un mo­ve­men­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.