Ho­me­na­xe a un­ha gran par­ti­ci­pa­ción den­de o po­bo

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia -

O pú­bli­co sem­pre xo­ga un pa­pel de­ter­mi­nan­te nos ac­tos de Bar­ban­tia, mais nes­ta oca­sión en­tre as bu­ta­cas do au­di­to­rio ha­bía re­pre­sen­tan­tes de co­lec­ti­vos que fo­ron aga­sa­lla­dos cun di­plo­ma e un ob­se­quio pola súa par­ti­ci­pa­ción nas ac­ti­vi­da­des que ti­ve­ron lu­gar du­ran­te o Xu­ño da Cul­tu­ra e das Ar­tes, un­ha ci­ta que im­pul­sa o Con­ce­llo de Ri­bei­ra. A mo­do de clau­su­ra, fó­ron­se cha­man­do aos pre­to de me­dio cen­to de in­te­gran­tes de ca­da un dos en­tes que co­la­bo­ra­ron e que com­pu­xe­ron un ca­dro do te­ci­do so­cial e da im­pli­ca­ción da vi­la, en­tre os que se ato­pa­ban den­de co­le­xios e co­mi­sións de fes­tas a di­ver­sas aso­cia­cións.

FO­TO M. CREO

PE­CHE DO XU­ÑO DA CUL­TU­RA

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.