Miem­bros de Axe­na lle­van a ca­bo ex­pe­ri­men­tos pi­lo­to en A Po­bra pa­ra fre­nar el avan­ce de la pla­ga de ve­lu­ti­na

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia - PATRICIA CALVEIRO

Miem­bros de la Aso­cia­ción pa­ra el Es­tu­dio de la Na­tu­re­za (Axe­na), un gru­po mul­ti­dis­ci­pli­nar de­di­ca­do a la in­ves­ti­ga­ción y ob­ser­va­ción de la fau­na sal­va­je, tra­ba­jan en A Po­bra en la bús­que­da de nue­vas fór­mu­las pa­ra fre­nar el avan­ce de la pla­ga de ve­lu­ti­na. Ru­bén Paz, so­cio fun­da­dor de Axe­na, lle­va a ca­bo ex­pe­ri­men­tos pi­lo­to y prue­bas que es­tán dan­do unos re­sul­ta­dos tan ines­pe­ra­dos co­mo asom­bro­sos.

Uno de ellos, cuen­ta Paz, sur­gió a raíz de una in­ves­ti­ga­ción so­bre mé­to­dos de con­trol de tro­ya­nos. Es­tos con­sis­ten en in­fec­tar con ele­men­tos quí­mi­cos o bio­ló­gi­cos a in­te­gran­tes de un ni­do de ve­lu­ti­na pa­ra que, por con­ta­gio, ex­ter­mi­nen al res­to de avis­pas. «Nós es­ta­mos máis a fa­vor dos mé­to­dos bio­ló­xi­cos e apos­ta­mos por pro­bar a efec­ti­vi­da­de de ne­ma­to­dos ou de fun­gos na­tu­rais», pre­ci­sa Ru­bén Paz.

«Ti­ña­mos co­mo re­fe­ren­cia pa­ra as pro­bas un ni­ño de aves­pa asiá­ti­ca que aca­ba­ba de es­ta­ble­cer­se den­tro dun­ha col­mea aban­do­na­da e, dous días des­pois, ato­pá­mo­nos con que un en­xa­me de abe­llas sal­va­xes en­tra­ra na col­mea e se des­fi­xe­ra das ve­lu­ti­nas, des­fi­xo o ni­ño e mes­mo eli­mi­nou as lar­vas e cri­sá­li­das non emer­xi­das da es­pe­cie asiá­ti­ca», re­la­ta el in­ves­ti­ga­dor, un jar­di­ne­ro que se de­di­có a la api­cul­tu­ra se­mi­pro­fe­sio­nal, y que tu­vo cer­ca de una vein­te­na de col­me­nas, aun­que aho­ra con­ser­va so­lo tres.

Fue un des­cu­bri­mien­to for­tui­to, pre­vio a las prue­bas con tro­ya­nos en la col­me­na de ve­lu­ti­nas, que era un gru­po «for­te e en per­fec­to es­ta­do, dun­has 40 ou 50 aves­pas», in­di­ca Paz, quien no ocul­ta su sor­pre­sa cuan­do com­pro­bó que las pro­pias abe­jas, en bus­ca de un ha­bi­tácu­lo, se ha­bían ocu­pa­do de des­ha­cer­se de la es­pe­cie in­va­so­ra.

La al­ter­na­ti­va

Los miem­bros de Axe­na gra­ba­ron un ví­deo do­cu­men­tan­do es­ta ex­pe­rien­cia, en la que al­gu­nos ya han vis­to una nueva al­ter­na­ti­va pa­ra el ex­ter­mi­nio de la ve­lu­ti­na, al­go que Paz, más allá de la anéc­do­ta, ve po­co fac­ti­ble. «As abe­llas non van ata­car de­li­be­ra­da­men­te os ni­ños de ve­lu­ti­na. Non a con­si­de­ran un ri­val pa­ra eli­mi­na­la, nes­te ca­so só en­tra­ron na súa col­mea pa­ra ocu­pa­la».

Ru­bén po­ne un ejem­plo: «É o mes­mo ca­so que se 200 per­soas en­tran nun pi­so on­de hai un león. Po­de que ne­se ca­so aca­ben con el pa­ra es­ta­ble­cer­se alí, pe­ro non van ir á Sa­ba­na ma­tar leóns».

Don­de sí se han ob­te­ni­do re­sul­ta­dos no­ta­bles es en las prue­bas con cal­dos ca­se­ros en­tre los api­cul­to­res de la zo­na. «Ob­ser­va­mos que as tram­pas que dá a Xun­ta pa­ra co­ller ás ve­lu­ti­nas te­ñen un efec­to co­la­te­ral e po­ñen en ris­co a es­pe­cies pro­pias da zo­na. Sen em­bar­go, os cal­dos ca­sei­ros es­tán re­sul­tan­do máis se­lec­ti­vos, e non te­ñen tan­ta in­ci­den­cia en in­sec­tos po­li­ni­zan­tes».

Paz ex­pli­ca que to­dos los avan­ces son po­cos pa­ra ayu­dar a los api­cul­to­res, cu­yos in­gre­sos se han vis­to muy afec­ta­dos por la pla­ga.

Paz ex­pli­ca en un ví­deo có­mo unas abe­jas ex­ter­mi­na­ron un ni­do de ve­lu­ti­nas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.