ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Es­ga­zá­ro­nos, rom­pé­ro­nos fen­den­do. 2 O que non cre en deu­ses. Es­tre­la que au­men­ta re­pen­ti­na­men­te de lu­mi­no­si­da­de. 3 Co­mo é de­bi­do. Tes tal con­di­ción. As­tro do día. 4 Ter­mi­na­ción de in­fi­ni­ti­vo. Car­tas da ba­ra­lla. Sen­llei­ro. 5 Pre­po­si­ción. De­lei­to­sos, agra­da­bles, di­ver­ti­dos. Pun­to car­di­nal. 6 Acha­cas, impu­tas. Afluen­te chai­re­go do Mi­ño. 7 Ir­mán de Caín. Mar­xe, la­do, bor­do. 8 Fran­quear un en­vío postal. En­co­le­ri­zar. 9 Cer­to can de pre­sa moi valente. Mon­xe, frei­re. 10 Pou­co fre­cuen­tes. Lim­pa os mo­cos.

VERTICAIS 1 Hi­dro­fo­bia, en­fer­mi­da­de ví­ri­ca gra­ví­si­ma. Co­ci­ñar de cer­ta ma­nei­ra. 2 Su­xei­tar un ani­mal gran­de. Froi­to se­co pe­queno de cas­ca en­tei­ri­za moi du­ra. 3 Nú­me­ro bas­tan­te gran­de. Re­co­rrer un­ha sen­ten­za pe­ran­te un tri­bu­nal su­pe­rior. 4 In­ter­xec­ción pa­ra cha­mar a aten­ción. Mo­lés­tano, xi­rín­gano. 5 Ar­ti­go fe­mi­nino. De­mos­tra­ti­vo mas­cu­lino plu­ral. Con­soan­te. Ou­tra con­soan­te. 6 Sím­bo­lo do roent­gen. Con­xun­ción que ex­pre­sa ca­ren­cia. Sím­bo­lo do bo­ro. Sím­bo­lo do flúor. 7 De­si­nen­cia de au­men­ta­ti­vo. Par­te in­fe­rior do oco dun­ha por­ta. 8 Pro­no­me de pri­mei­ra per­soa. Ces­tos fle­xi­bles. 9 Hai que rom­pe­los pa­ra fa­cer tor­ti­llas. Ave­ño de la­bran­za. 10 Cuar­to de es­tar gran­de. Pe­dra mi­nús­cu­la.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.