Ché­ve­re ini­cia con «Río Bra­vo» a ce­le­bra­ción do seu trin­ta aniversario

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Cultura -

Ho­xe arran­can en San­tia­go os ac­tos de ce­le­bra­ción do trin­ta aniversario da com­pa­ñía tea­tral Ché­ve­re coa re­pre­sen­ta­ción no Tea­tro Prin­ci­pal (21.00 ho­ras) dun dos seus es­pec­tácu­los mí­ti­cos, Río Bra­vo, que se re­cu­pe­ra es­pe­cial­men­te pa­ra a oca­sión. A mon­ta­xe po­de­rá ver­se ata o vin­dei­ro día 9 des­te mes. A ce­le­bra­ción con­ti­nua­rá ao lon­go de xu­llo con ou­tros dous clá­si­cos da com­pa­ñía: An­nus Ho­rri­bi­lis, que se re­pre­sen­ta­rá no Au­di­to­rio de Ga­li­cia en­tre os días 12 e 14, así co­mo Ul­tra­noi­te no País dos Ana­nos, que se po­de­rá ver de bal­de o día 19 na pra­za da Quin­ta­na.

Cuar­to es­pec­tácu­lo de Ché­ve­re, Río Bra­vo es­treou­se en 1990 e o seu éxi­to su­per­ou to­das as ex­pec­ta­ti­vas. En tres anos aca­dou as 180.000 fun­cións e os 25.000 es­pec­ta­do­res, che­gan­do a to­da Ga­li­cia, ou­tras ci­da­des da pe­nín­su­la e mes­mo a Bra­sil.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.