Lem­bran­zas

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia - Ma­xi Ola­ria­ga

Su­po­ño que lem­bra­rán aquel le­ma que fai uns me­ses un au­to­bús de Haz­te Oír pa­sea­ba po­las rúas de Madrid, Los ni­ños tie­nen pe­ne. Las ni­ñas tie­nen vul­va. Que no te en­ga­ñen. E ta­mén que o con­ce­llo da ca­pi­tal o neu­tra­li­zou, bai­xo a es­cu­sa de que se tra­ta­ba dun­ha cam­pa­ña de odio (¿on­de es­tá o odio?), men­tres que o pre­si­den­te da pla­ta­for­ma ca­tó­li­ca o en­ca­dra­ba den­tro do de­rei­to á li­ber­da­de de ex­pre­sión. Aín­da que nes­te país iso é moi re­la­ti­vo se­gun­do do que se tra­te, co­mo, por exem­plo, a cho­quei­ra­da Worl­dP­ri­de da que ho­xe non imos opi­nar, pe­ro es­tas dis­cri­mi­na­cións son moi­to máis pe­ri­go­sas do que se pen­sa. Ve­xa­mos.

O 19 de mar­zo de 1936, Lar­go Ca­ba­lle­ro, lí­der so­cia­lis­ta e da UXT, aren­ga­ba des­te xei­to: «Con­fe­de­ra­ción de las na­cio­na­li­da­des ibé­ri­cas, in­clu­yen­do el ac­tual pro­tec­to­ra­do de Ma­rrue­cos, y re­co­no­ci­mien­to de su de­re­cho a la au­to­der­mi­na­ción po­lí­ti­ca en to­do ins­tan­te, in­clu­so a la in­de­pen­den­cia»; «Su­pre­sión de la len­gua ofi­cial, obli­ga­to­ria, del Es­ta­do, e igual­dad de de­re­chos de to­das las len­guas»; «Su­pre­sión del pre­su­pues­to al cle­ro, con­fis­ca­ción de to­dos sus bie­nes, y di­so­lu­ción de to­das las ór­de­nes re­li­gio­sas». ¿A que, nes­tes in­tres, se van en­ten­den­do cer­tas po­lí­ti­cas e po­lí­ti­cos?

Nun­ha xun­tan­za do pre­si­den­te da II Re­pú­bli­ca, Ma­nuel Aza­ña, con lí­de­res po­lí­ti­cos de tó­da­las co­res, acor­da­ron ins­tau­rar en­tre abril e xu­ño do ano da su­ble­va­ción do 18 de xu­llo un­ha di­ta­du­ra re­pu­bli­ca­na pa­ra, tex­tual, ¡«sal­var a li­ber­da­de e a de­mo­cra­cia!». Co­mo di­cía o gran Di­de­rot, tra­ga­mos dun gol­pe a men­ti­ra que nos adu­la e be­be­mos go­ta a go­ta a ver­da­de que nos amar­ga. Es­pa­ña es­tá no mes­mo pe­ri­go.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.