A sil­vi­cul­tu­ra evi­ta in­cen­dios

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Opinión -

TRI­BU­NA JO­SÉ MA­NUEL IGLE­SIAS

Os días pos­te­rio­res á des­gra­za hu­ma­na e am­bien­tal que su­pu­xo o in­cen­dio de Por­tu­gal, asis­ti­mos a to­do ti­po de de­cla­ra­cións alar­mis­tas, sen dú­bi­da, acha­ca­bles ao ner­vio­sis­mo pro­du­ci­do por un fei­to tan luc­tuo­so.

Pa­sa­do ese mo­men­to ini­cial, ob­ser­va­mos xuí­zos máis pon­de­ra­dos, al­go que agra­de­ce­mos, xa que non re­sul­ta pru­den­te nin hon­ro­so fa­cer de­ma­go­xia coa des­gra­za allea. Adian­tar ou atri­buír as cau­sas dun fei­to tan dra­má­ti­co sen un­ha aná­li­se so­se­ga­da e ra­cio­nal, pa­ré­ce­nos un­ha do­bre irres­pon­sa­bi­li­da­de so­cial.

Pre­xul­gar sen da­tos su­fi­cien­tes su­pón un exer­ci­cio tan im­pro­du­ti­vo co­mo da­ñino, na me­di­da en que se so­me­te a un lin­cha­men­to pú­bli­co ao con­xun­to da ac­ti­vi­da­de fo­res­tal. O ra­zoa­ble can­do oco­rre un su­ce­so tan im­pac­tan­te é tra­tar de con­tro­lar as emo­cións, con­for­tar e apoiar ás ví­ti­mas. Sol­ven­ta­da a emer­xen­cia e, xa coa ca­be­za fría, se­rá o mo­men­to de abor­dar a cau­sa úl­ti­ma do pro­ble­ma pa­ra to­mar as me­di­das co­rrec­to­ras.

Di­gá­mo­lo sen re­vi­ra­vol­tas: a sil­vi­cul­tu­ra co­mo ac­ti­vi­da­de eco­nó­mi­ca en mans de pro­fe­sio­nais non é a cau­sa dos in­cen­dios, se­nón o me­llor re­me­dio pa­ra evi­ta­los. E o man­te­men­to dos bos­ques é a gran fe­rra­men­ta pa­ra loi­tar con­tra o cam­bio cli­má­ti­co. Por si sós, os bos­ques de Ga­li­cia son ca­pa­ces de ab­sor­ber to­do o CO2 xe­ra­do po­lo trá­fi­co do Es­ta­do es­pa­ñol. De­be­mos des­ta­car ta­mén que a ac­ti­vi­da­de fo­res­tal man­ti­vo, máis que nin­gún sec­tor, o em­pre­go ao lon­go da cri­se e que ca­da ano, 80.000 fa­mi­lias per­ci­ben in­gre­sos da ven­da de ma­dei­ra, de­mos­tran­do que xe­ra un­ha ri­que­za am­pla­men­te dis­tri­buí­da, sen­do un im­por­tan­tí­si­mo ali­vio da pre­sión so­cial ao axu­dar a moi­tas fa­mi­lias a sor­tear pro­ble­mas eco­nó­mi­cos xe­ra­dos nun­ha cri­se sen pa­ran­gón.

Pe­ro aten­da­mos ao que nos din os da­tos so­bre o re­cen­te in­cen­dio no país ve­ci­ño. Se­gun­do a ba­se de da­tos eu­ro­pea EFFIS (Eu­ro­pean Fo­rest Fi­re In­for­ma­tion Sys­tem), ca­se o 50 % da su­per­fi­cie quei­ma­da co­rres­pon­de a zo­nas aber­tas de ma­to­rral con pou­cas ár­bo­res ou sen elas, o que de­no­ta, en xe­ral, a fal­ta de pro­du­ción e xes­tión, zo­nas sen ren­di­bi­li­da­de, aban­do­na­das, o que se re­flec­tía en va­rias das tes­te­mu­ñas que pui­de­mos co­ñe­cer es­tes días.

Se nos li­mi­ta­mos á com­po­si­ción da me­ta­de res­tan­te, os da­tos re­ve­lan que po­de­mos es­ti­mar así un­ha pre­sen­za de eu­ca­lip­to de en­tre 15 e 25 % da zo­na ar­di­da e un pe­so se­me­llan­te de pino. Tras­la­dan­do os da­tos ao es­ce­na­rio de Ga­li­cia, se­gun­do a me­dia dos re­xis­tros de in­cen­dios, a pro­por­ción de eu­ca­lip­to re­dú­ce­se ao 7,9 % e o 70 % dos in­cen­dios pro­dú­cen­se en zo­nas desar­bo­ra­das. Non po­de­mos caer na irra­cio­na­li­da­de de de­ni­grar a ac­ti­vi­da­de fo­res­tal en me­dio da de­ses­pe­ra­ción xe­ra­da por un­ha tra­xe­dia tan enor­me. Se non ac­tua­mos de for­ma sen­sa­ta, ra­cio­nal e cien­tí­fi­ca, po­dé­mo­nos ato­par co aban­dono do ru­ral e, sen un­ha boa xes­tión, sen a prác­ti­ca da sil­vi­cul­tu­ra, aca­ba­ria­mos con­ver­ten­do aos no­sos mon­tes e al­deas, nun­ha pi­ra in­cen­dia­ria. O bos­que, aban­do­na­do e sen cul­ti­vo non cre­ce san por en­sal­mo, se­nón que se con­ver­te na an­te­sa­la dun­ha bom­ba de bio­ma­sa que, nal­gúns ca­sos e por des­gra­za, lé­va­se por dian­te vi­das hu­ma­nas.

PILAR CANICOBA

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.