Con­vo­can o 11.º con­cur­so de na­rra­ti­va bre­ve Rep­sol en lin­gua galega

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Cultura - LVG

A Fun­da­ción Rep­sol e a Con­se­lle­ría de Cul­tu­ra con­vo­can a 11.ª edi­ción do pre­mio de na­rra­ti­va bre­ve Rep­sol pa­ra tex­tos en lin­gua galega, que con­ta cun­ha do­ta­ción eco­nó­mi­ca por im­por­te de 12.000 eu­ros e in­clúe a pu­bli­ca­ción da no­ve­la cur­ta ga­ña­do­ra por Ga­la­xia. As obras po­de­rán en­viar­se ata o 24 de xu­llo. Os tex­tos de­ben ser ori­xi­nais e es­cri­tos en ga­le­go con­for­me á nor­ma da Real Aca­de­mia, cun­ha ex­ten­sión en­tre 50 e 120 fo­lios.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.