ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Pasatiempos - Darío X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Su­ce­sos, si­tua­cións, cir­cuns­tan­cias, asun­tos. 2 En­te, cou­sa que exis­te. 3 Deu­sa ro­ma­na da agri­cul­tu­ra. 4 Sím­bo­lo do bo­ro. Ces­tas bai­xas e máis ben an­chas, es­pe­cial­men­te usa­das pa­ra po­ñer froi­ta e ou­tros ali­men­tos. Sím­bo­lo do fós­fo­ro. 5 Ra­pan, cor­tan a ren­tes. Asun­to ilí­ci­to ou mo­ral­men­te re­pro­ba­ble. 6 Obs­truír, atas­car. Di­se es­pe­cial­men­te da uva que aín­da es­tá ver­de. 7 Ba­be­co, par­vo, cre­tino. Cam­po, te­rri­to­rio ru­ral ou agrí­co­la. 8 Pre­po­si­ción. Sa­cro, san­to, me­re­ce­dor de res­pec­to ab­so­lu­to. Con­soan­te. 9 An­drea del (...), gran pin­tor ita­liano do Cin­co­cen­tos.

10 Cau­sa su­fri­men­to. 11 Po­se­si­vo mas­cu­lino pa­ra pri­mei­ra per­soa do plu­ral.

VERTICAIS 1 Co­te­lo ou car­bón in­can­des­cen­te. 2 Dei­ca. 3 Obrei­ros que rea­li­zan tra­ba­llos au­xi­lia­res ou non es­pe­cia­li­za­dos. 4 Cen. Re­ci­pien­tes me­tá­li­cos tra­di­cio­nais usa­dos so­bre to­do pa­ra mun­guir. Pun­to car­di­nal. 5 Aga­rran. Fer­ti­li­za­do con au­ga. 6 Ser fan­tás­ti­co me­dio mu­ller e me­dio pei­xe. Be­rros, gri­tos, bra­dos. 7 Ór­gano ex­terno do oí­do. O que non cre en deu­ses. 8 Con­soan­te. Di­se dun ali­men­to con­di­men­ta­do ou con­ser­va­do con clo­ru­ro só­di­co cris­ta­li­za­do. Con­soan­te. 9 Pei­xe de cor­po oval com­pri­mi­do la­te­ral­men­te, da fa­mi­lia dos es­pá­ri­dos. 10 Re­ga­lar. 11 Ca­sas gran­des e bra­so­na­das, vi­ven­das tra­di­cio­nais da fi­dal­guía ru­ral.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.