As So­mo­zas pa­tru­lla los mon­tes pa­ra evi­tar fue­gos

Los 70 vo­lun­ta­rios se tur­nan de ju­nio a no­viem­bre

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Galicia - ANA F. CU­BA

A Julia López, ve­ci­na de As So­mo­zas de 59 años, la acom­pa­ñan su ma­ri­do o su hi­ja en las ron­das noc­tur­nas. Pro­vis­tos de te­lé­fono, lin­ter­na o te­les­co­pio, se si­túan en pun­tos al­tos y otean el ho­ri­zon­te con an­sia. «Se non fo­ra por un com­pa­ñei­ro que viu o lu­me, a Ba­si­lio ar­día­lle a ca­sa en­tei­ra, e ou­tra vez pren­de­ra nun­ha na­ve do po­lí­gono... Avi­sa­mos de to­do o que ve­mos, aquí e nos mu­ni­ci­pios de arre­dor», cuen­ta. «Dur­mo máis re­la­xa­da de noi­te can­do xa sa­be­mos que an­da por aí a vi­xi­lan­cia», re­co­no­ce. Una bri­ga­da de 70 vo­lun­ta­rios pa­tru­lla los mon­tes de As So­mo­zas, día y no­che, del 26 de ju­nio has­ta prin­ci­pios de no­viem­bre, pa­ra pre­ve­nir los in­cen­dios fo­res­ta­les y, de pa­so, los ro­bos en las al­deas más ais­la­das. La ini­cia­ti­va par­tió de la aso­cia­ción de pro­duc­to­res de ma­de­ra (Pro­ma­so), con cer­ca de 400 so­cios, ha­ce ocho años. «Es­te ano xa em­pe­za­mos an­tes, eses días de moito ven­to, can­do vi­mos ris­co de lu­me; te­mos un cua­dran­te e a ca­da vo­lun­ta­rio tó­can­lle dúas xor­na­das [día y no­che]», ex­pli­ca Diana Fer­nán­dez, se­cre­ta­ria del co­lec­ti­vo.

La or­ga­ni­za­ción les fa­ci­li­ta di­ver­so ma­te­rial (guan­tes, cha­le­co, pris­má­ti­cos, te­lé­fono, et­cé­te­ra) y un to­do­te­rreno, pe­ro la ma­yo­ría de los vo­lun­ta­rios pre­fie­ren uti­li­zar su pro­pio vehícu­lo. A Ma­nuel Graí­ño, de 71 años, no le mo­les­ta pa­sar la no­che en vela. «Vou coa mu­ller, xa que non imos aos bai­les...», bro­mea. «Fi­xá­mo­nos en to­do e se ve­mos al­go de fu­me xa avi­sa­mos ao 085 [...]. Non sei se é por iso ou por­que a xen­te se foi con­cien­cian­do, pe­ro nes­tes úl­ti­mos anos, lu­mes non hou­bo, agás un pe­queno». Las ins­truc­cio­nes es­tán muy cla­ras. Si se de­tec­ta un co­na­to de in­cen­dio hay que lla­mar de in­me­dia­to al 085 y fa­ci­li­tar la ubi­ca­ción. «Es­ta­mos coor­di­na­dos co dis­tri­to fo­res­tal e ta­mén coa Gar­da Ci­vil. Axu­da­mos, guia­mos aos ser­vi­zos de ex­tin­ción, so­mos fa­ci­li­ta­do­res», re­su­me la se­cre­ta­ria de Pro­ma­so. Los vi­gi­lan­tes no de­ben, en nin­gún ca­so, ex­po­ner­se a una si­tua­ción de ries­go. «Es­ta­mos moi ad­ver­ti­dos de que non nos me­ta­mos en pe­ri­go», re­cal­ca Julia.

Ca­si to­dos los in­te­gran­tes de las pa­tru­llas po­seen plan­ta­cio­nes en la zo­na, «pe­ro ta­mén par­ti­ci­pan ou­tros ve­ci­ños, xen­te que vi­ve fó­ra, ten mon­tes aquí e que­re co­la­bo­rar, aín­da que non te­ña ma­dei­ra», ex­pli­can des­de la aso­cia­ción. El pre­si­den­te, An­to­nio López, ci­fra en unos seis mil eu­ros el cos­te que en­tra­ña pa­ra la en­ti­dad es­te tra­ba­jo al­truis­ta, «por­que in­clu­so se con­tra­ta un se­gu­ro». Y re­pro­cha la fal­ta de ayu­da —«nin un eu­ro»— y el es­ca­so es­fuer­zo en ma­te­ria de pre­ven­ción por par­te de la Ad­mi­nis­tra­ción au­to­nó­mi­ca. Du­ran­te to­do el año in­ci­den en la ne­ce­si­dad de man­te­ner lim­pios los mon­tes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.