360 graos

La Voz de Galicia (Barbanza) - - La Voz De Barbanza - Ma­nuel Ga­go

Non, non é a tem­pe­ra­tu­ra que van a aca­dar as praias da no­sa cos­ta es­te ve­rán (aín­da que to­do po­de ser po­si­ble), se­nón un­ha tec­no­lo­xía que, pe­se a ser an­ti­ga no seu na­ce­men­to, es­tá ago­ra a cam­biar a for­ma na que vi­si­ta­mos e per­co­rre­mos un es­pa­zo. Trá­ta­se de fil­mar ví­deos en 360 graos —co­mo mí­ni­mo, pa­ra que se ve­xa al­go, pre­ci­sas que a gra­va­ción es­tea fei­ta en al­tí­si­ma de­fi­ni­ción 4K—, que des­pois o usua­rio po­de des­fru­tar cun­has ga­fas es­pe­ciais que ho­xe xa se po­den con­se­guir por seis eu­ros e cun te­lé­fono mó­bil in­te­li­xen­te.

Es­tas tec­no­lo­xías (a reali­da­de vir­tual e o ví­deo en 360 graos) van ser un­ha au­tén­ti­ca re­vo­lu­ción no tu­ris­mo, e dí­go­llo des­de a ex­pe­rien­cia dun pro­fe­sio­nal que xa viu moi­tos bums an­te­rio­res. No mo­men­to de es­cri­bir es­te ar­ti­go, os con­ce­llos da no­sa zo­na aín­da non sa­ben que van gas­tar —e ti­rar, nal­gúns ca­sos— mi­les de eu­ros en pro­xec­tos de au­dio­vi­suais con pa­no­rá­mi­cas de 360 graos pa­ra a vin­dei­ra cam­pa­ña tu­rís­ti­ca. Ha­be­rá nu­me­ro­sas em­pre­sas que ofre­zan eses ser­vi­zos, co­mo ago­ra as hai de drons, e moi­tos al­cal­des que que­re­rán su­mar­se a es­te ca­rro a ba­se de car­tos pú­bli­cos.

Pre­pá­ren­se, pois, pa­ra ver nu­me­ro­sas rol­das de pren­sa con fo­tos de po­lí­ti­cos con apa­ra­to­sas ga­fas e fa­lan­do da súa «pio­nei­ra» ini­cia­ti­va. Eu, que xa es­tou tra­ba­llan­do con es­tas tec­no­lo­xías na uni­ver­si­da­de, xa lles an­ti­ci­po que, co­ma sem­pre, vai­se con­fun­dir o co­mo, a es­pec­ta­cu­la­ri­da­de tec­no­ló­xi­ca, co que. Ou se­xa, que é o que que­re­mos con­tar e ven­der das no­sas co­mar­cas por me­dio des­tes avan­ces tec­no­ló­xi­cos. Iso si, con du­cias de mi­les de eu­ros pú­bli­cos gas­ta­dos po­lo me­dio.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.