ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Pasatiempos - Darío X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Pe­las, ca­ra­pas. Pe­que­na ci­da­de suí­za on­de se reúne anual­men­te a eli­te ca­pi­ta­lis­ta mun­dial. 2 Pro­pio da lin­gua fa­la­da. Bar­co gran­de. 3 Ma­te­ria na que se es­cri­be. Pe­queno ma­mí­fe­ro mus­té­li­do do­mes­ti­ca­do pa­ra ca­zar coellos.

4 Anega, inun­da. Res­pi­ro tra­ba­llo­sa­men­te. 5 Con­soan­te. Ter raíz, fun­da­men­to, ba­se ou ori­xe. Sím­bo­lo do ni­tró­xeno. 6 Aden­ta, mor­de. 7 Sím­bo­lo do flúor. Que cons­ti­túe a par­te dian­te­ira de al­go ou se re­fi­re a ela. Sím­bo­lo do car­bono. 8 Gri­xo, area gor­da. Sa­co­de, aba­la con for­za. 9 Su­fri­men­tos. Ven­to moi cá­li­do e se­co que so­pra nal­gúns de­ser­tos. 10 Máis aló. Cá­ni­do sal­va­xe.

11 Apa­re­llo de de­tec­ción sub­ma­ri­na por on­das so­no­ras. Plan­tas de ta­lo oco.

VERTICAIS 1 En plu­ral, tra­sei­ras dos bar­cos. Se­res má­xi­cos fe­mi­ni­nos do fol­clo­re eu­ro­peo. 2 Mar in­te­rior de Asia Cen­tral que re­be ca­da vez máis. Pa­ca re­don­da. 3 Pe­lar, cor­tar a ren­tes. Man­can, le­sio­nan. 4 Adu­ce, ar­gúe. Mór­de­na. 5 Con­soan­te. Os que se apro­pian in­de­bi­da­men­te de bens alleos pri­va­dos ou pú­bli­cos. Con­soan­te. 6 Áto­mo ou gru­po de áto­mos con car­ga po­si­ti­va ou ne­ga­ti­va. 7 Cin­co­cen­tos. Ca­ras dun po­lie­dro, e es­pe­cial­men­te dun­ha pe­dra pre­cio­sa ta­lla­da. Cen. 8 De­rro­ga, in­va­li­da. So­ba­co. 9 Que­dar pa­ra­da un­ha em­bar­ca­ción ao to­car fon­do. Froi­ta cí­tri­ca. 10 De on­de saen os pi­tos. Ins­tru­men­to mu­si­cal de ven­to. 11 Con­xun­ción ad­ver­sa­ti­va. Tu­bos rí­xi­dos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.