Úl­ti­ma reunión an­tes do co­me­zo da sin­gra­du­ra

La Voz de Galicia (Barbanza) - - La Voz De Barbanza -

Ma­ñá•Car­pa da rúa de Ga­li­cia (Ri­bei­ra) • 20.30 ho­ras •

A Real e Ilus­tre Co­fra­día da Dor­na con­vo­cou pa­ra ma­ñá a úl­ti­ma reunión de pe­ñas, na que se tra­ta­rán di­ver­sos as­pec­tos re­la­cio­na­dos coa or­ga­ni­za­ción das ac­ti­vi­da­des da sin­gra­du­ra nú­me­ro 69. Ta­mén se fa­la­rá dos chi­rin­gui­tos, do ca­derno de bi­tá­co­ra e dos es­ta­lei­ro que fun­cio­na na car­pa da rúa de Ga­li­cia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.