Pa­ya­dor

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Cultura - Luís G. To­sar

Re­len­do a Lino No­vás Cal­vo, un ga­le­go das Gra­ñas do Sor que com­par­te con Rul­fo, As­tu­rias, Onet­ti e Car­pen­tier a pa­ter­ni­da­de do má­xi­co-ima­xi­na­rio, an­tes de que así se cha­ma­se, con­vén­zo­me da uti­li­da­de dos glo­sa­rios. Ma­ne­xo va­rios vo­ca­bu­la­rios gau­ches­cos, al­go sei de lun­far­do, pe­ro ti­ven que bus­car ba­ja­re­que, al­go así co­mo ta­pe­ra, bohío es­ca­nas­tra­do, ran­cho en ruí­nas, ca­sa­re­lla me­dio des­fei­ta… En­tre as fo­llas de Ca­yo Ca­nas apa­re­ceu­me un pro­gra­ma do re­ci­tal de Atahual­pa Yu­pan­qui na Au­la de Cul­tu­ra da Ca­ja de San­tia­go, o 27 de no­vem­bro de 1973. «Tro­va­dor na­to con la gui­ta­rra apre­ta­da con­tra el co­ra­zón…», di o díp­ti­co no que ta­mén fi­gu­ra o re­per­to­rio: El arrie­ro va, ¿A qué le lla­man dis­tan­cia?, Ba­gua­la de los mi­ne­ros e, co­mo non, as con­mo­ve­do­ras Co­plas del pa­ya­dor per­se­gui­do. Re­cor­do, con exac­ti­tu­de, que can­do re­ma­tou a ac­tua­ción, fi­xen o re­mo­lón e non mar­chei can­da os co­le­gas. Des­poi­xa de agar­dar pre­to de un­ha ho­ra pui­den sau­dar a don Ata. Que así é co­mo lle cha­ma­ban, con res­pec­to e aga­ri­mo, a Héc­tor Ro­ber­to Cha­ve­ro Aram­bu­ro, Atahual­pa Yu­pan­qui. Mú­si­co, poe­ta, can­tau­tor, fi­gu­ra ci­mei­ra do fol­clo­re criou­lo, et­nó­gra­fo es­tu­do­so das cul­tu­ras abo­ri­xes do no­roes­te ar­xen­tino, foi gran­de en­tre os gran­des. Aque­la noi­ti­ña, en Com­pos­te­la, acom­pa­ñei a Atahual­pa —en que­chua «o que vén de lon­xe pa­ra traer a pa­la­bra»— e a Ne­net­te, Pau­le Pe­pin Fitz­pa­trick, fran­ce­sa, eter­na na­mo­ra­da. Pre­fe­ri­ron re­gre­sar a pé ao ho­tel e des­pe­di­ron aos an­fi­trións. Ofre­cin­me a fa­cer­lles de guía. Fa­la­mos da Gue­rra Ci­vil, dos ga­le­gos exi­lia­dos en Bue­nos Ai­res —tra­ta­ran moi­to a Luís Seoa­ne e a Ma­ru­xa—. To­do foi cor­dial e ata me amo­sou o seu de­do ín­di­ce tor­to. Que­brá­ra­llo a po­li­cía pe­ro­nis­ta, es­ma­gá­ran­lle a mau de­rei­ta pa­ra que non to­ca­se máis a gui­ta­rra. Ig­no­ra­ban, os moi bes­tas, que era ma­ni­cho. Men­tres mo con­ta­ba ría a ca­chón, co­mo rin as boas per­soas. Per­co­rre­mos a Rúa do Vi­lar, de­ti­vé­mo­nos en Pra­te­rías, arro­dea­mos a ca­te­dral e se­gui­mos ata a Por­ta do Ca­mi­ño. De­mos vol­ta pola Vir­xe da Cer­ca e, no Tou­ral, sor­pren­deu­nos a her­ba ma­te Ta­ra­güí, na vi­drei­ra do ul­tra­ma­ri­nos dos Ca­rro. In­te­re­sou­se po­lo mo­ve­men­to es­tu­dan­til, pre­gun­tou po­lo PCE, que­ría sa­ber... Des­pe­dí­mo­nos dian­te do Hos­tal cun Obra­doi­ro de­ser­to e co desexo de que, can­do vol­ta­sen, Fran­co te­ría caí­do. Ne­net­te pro­cu­rou no bol­so un aga­sa­llo; El pa­ya­dor per­se­gui­do, Atahual­pa adi­cou­mo. Fun qui­tan­do co­plas to­do o ca­mi­ño, ata o Bur­go das Na­cións, on­de mo­ra­ba.

Pa­blo Au­la­dell Ilus­tra­dor

Es­te pre­mio na­cio­nal de có­mic el año pa­sa­do ex­pon­drá sus obras en el pa­la­cio de Ma­ría Pita.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.