Los due­ños de ca­sas tu­rís­ti­cas pi­den for­mar par­te del Con­se­llo Ga­le­go de Tu­ris­mo

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Galicia -

La pre­si­den­ta de la Aso­cia­ción de Vi­vien­das Tu­rís­ti­cas de Ga­li­cia (Avi­tur­ga), Dul­ci­nea Aguín, ha en­via­do una car­ta a la di­rec­to­ra de Tu­ris­mo de Ga­li­cia, Nava Cas­tro, en la que so­li­ci­ta la in­cor­po­ra­ción de la en­ti­dad en el Con­se­llo Ga­le­go de Tu­ris­mo: «Ten­do en con­ta a im­por­tan­cia que no sec­tor te­ñen as vi­ven­das des­ti­na­das a alo­xa­men­tos va­ca­cio­nais ás que re­pre­sen­ta Avi­tur­ga, con­si­de­ra­mos de vi­tal im­por­tan­cia for­mar par­te da­que­las em­pre­sas pú­bli­cas ou or­ga­nis­mos sec­to­riais nos que se to­men de­ci­sións vin­cu­la­das ao desen­vol­ve­men­to de po­lí­ti­cas tu­rís­ti­cas en Ga­li­cia. Es­ta­mos con­ven­ci­dos de que te­mos moi­to que ache­gar a es­te sec­tor, sem­pre co ob­xec­ti­vo co­mún de me­llo­rar a ca­li­da­de de Ga­li­cia co­mo des­tino tu­rís­ti­co sus­ten­ta­ble», in­di­ca Aguín. En la mi­si­va, que fue en­via­da el pa­sa­do 5 de ju­lio, Avi­tur­ga re­cuer­da que el Con­se­llo Ga­le­go de Tu­ris­mo es­tá in­te­gra­do por dis­tin­tos re­pre­sen­tan­tes del sec­tor.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.