Triun­far co­mo Be­rri Txa­rrak

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Opinión -

PENSAMENTOS IMPERFECTOS DIE­GO AMEI­XEI­RAS

Nun­ha so­cie­da­de que aco­tío nos obri­ga a ca­mu­flar os no­sos fra­ca­sos, po­de sor­pren­der a se­re­ni­da­de coa que os na­va­rros Be­rri Txa­rrak asu­mi­ron que só se pre­sen­ta­ra un­ha per­soa nun con­cer­to que ofre­ce­ron en Nan­tes. To­ca­ron, por su­pos­to. «Ese fan me­re­cía to­do o res­pec­to do mun­do». Non sen­do un ca­so illa­do, cha­mou a aten­ción esa na­tu­ra­li­da­de por­que es­ta­mos afei­tos pre­ci­sa­men­te ao con­tra­rio, a un­ha ex­hi­bi­ción por­no­grá­fi­ca dos no­sos pre­sun­tos éxi­tos ata lí­mi­tes gro­tes­cos. En reali­da­de, Be­rri Txa­rrak non fra­ca­sa­ron esa noi­te. Fi­xe­ron o seu tra­ba­llo, tal e co­mo le­van fa­cén­doo den­de hai máis de dúas dé­ca­das. Tam­pou­co nau­fra­gou o ac­tor ita­liano Gio­van­ni Mon­giano can­do se subiu ao es­ce­na­rio pa­ra re­pre­sen­tar Im­pro­vi­sa­ción dun ac­tor que le an­te un au­di­to­rio de­ser­to. O ac­tor en­ten­deu que o fra­ca­so con­sis­tía nou­tra cou­sa. Da­que­la in­ter­pre­tou o seu mo­nó­lo­go e ao re­ma­tar agra­de­ceu o aplau­so que lle dis­pen­sa­ron as bu­ta­cas ba­lei­ras.

O ha­bi­tual nes­tes tem­pos de nar­ci­sis­mo pa­to­ló­xi­co con­tra­dí a ho­nes­ti­da­de duns ar­tis­tas que non ti­ve­ron pro­ble­ma en lem­brar­nos que só hai al­go máis ri­dícu­lo que ago­char os in­for­tu­nios in­he­ren­tes á prác­ti­ca de cal­que­ra ofi­cio: fic­cio­na­los nas re­des so­ciais en­ga­dín­do­lles un ver­niz de en­tu­sias­mo gri­mo­so pa­ra que re­co­ñe­za­mos un éxi­to que nin a fu­me che­ga. Pe­ro así es­ta­mos. Non só so­mos re­mi­sos a ad­mi­tir os no­sos pe­que­nos desas­tres e li­mi­ta­cións, se­nón que em­pre­ga­mos as pan­ta­llas pa­ra tra­ves­ti­los crean­do un re­la­to on­de vi­vi­mos in­mer­sos nun or­gas­mo per­ma­nen­te. Pro­vo­ca es­tu­por ese ar­que­ti­po de em­pren­de­dor con­tem­po­rá­neo, in­fil­tra­do nal­gun­ha dis­ci­pli­na crea­ti­va, que se bo­ta á re­trans­mi­sión de­li­ran­te da súa ac­ti­vi­da­de pa­ra con­ven­cer­nos de que o mun­do se­ría un lu­gar peor sen as súas re­ve­la­cións gas­tro­nó­mi­cas, ou sen esa in­tri­ga em­pa­cho­sa que es­cri­biu pa­ra en­de­rei­tar o gus­to atro­fia­do de tan­to lec­tor des­asis­ti­do. In­vá­den­nos coa súa fa­tui­da­de dis­fra­za­da de ale­gría inofen­si­va. Ga­ñan por go­lea­da. Pe­ro nun­ca al­can­za­rán o triun­fo apo­teó­ti­co dos gran­des: Be­rri Txa­rrak, Gio­van­ni Mon­giano.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.