O pra­zo pa­ra par­ti­ci­par nos Re­la­tos de Ve­rán re­ma­ta o vin­dei­ro sá­ba­do 15

O ga­ña­dor, eli­xi­do po­los lec­to­res do xor­nal, re­ci­bi­rá un bono pa­ra un­ha via­xe a Du­blín pa­ra dúas per­soas

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Cultura -

Que­da me­nos dun­ha se­ma­na pa­ra que os lec­to­res que desexen par­ti­ci­par na edi­ción des­te ano dos Re­la­tos de Ve­rán de La Voz de Ga­li­cia en­víen os seus tex­tos. O pra­zo de pre­sen­ta­ción, que se abriu o pa­sa­do 15 de xu­ño, re­ma­ta o vin­dei­ro sá­ba­do, día 15 des­te mes. Os tex­tos se­lec­cio­na­dos pu­bli­ca­ran­se ao lon­go dos 31 días de agos­to, xun­to cos ca­pí­tu­los da obra ven­ce­do­ra no con­cur­so de no­ve­la por en­tre­gas, e se­rán os pro­pios lec­to­res do xor­nal quen eli­xan os re­la­tos ga­ña­do­res cos seus vo­tos, a tra­vés dos cu­póns que se pu­bli­ca­rán no dia­rio. Es­ta­blé­cen­se dúas ca­te­go­rías: o par­ti­ci­pan­te que aín­da non te­ña fei­tos os 16 anos e re­sul­te ga­ña­dor re­ci­bi­rá un­ha ta­blet co­mo pre­mio. Pa­ra os maio­res des­ta ida­de, o ga­lar­dón con­sis­ti­rá nun bono pa­ra un­ha via­xe de dúas per­soas a Du­blín, eli­xi­da po­la Unesco Ci­da­de da Li­te­ra­tu­ra.

Po­den par­ti­ci­par to­das as per­soas que o desexen, con re­la­tos tan­to en ga­le­go co­mo en cas­te­lán. As di­men­sións dos tex­tos non po­de­rán ex­ce­der de 25 li­ñas me­ca­no­gra­fa­das de cor­po 11 (uns 2.1000 ca­rac­te­res con es­pa­zos in­cluí­dos). Os ori­xi­nais de­be­rán acom­pa­ñar­se cos da­tos do au­tor (no­me, ida­de, DNI, en­de­re­zo, te­lé­fono, pro­fe­sión e, a ser po­si­ble, un­ha bre­ve in­di­ca­ción bio­grá­fi­ca e un­ha fo­to­gra­fía ta­ma­ño car­né). Os me­no­res de 14 ne­ce­si­tan ta­mén a au­to­ri­za­ción dos seus pais ou ti­to­res le­gais, que de­be­rán ser quen re­mi­tan os ori­xi­nais xun­tos cos seus pro­pios da­tos.

As obras po­den en­viar­se por co­rreo elec­tró­ni­co a re­la­tos@ la­voz.es ou por co­rreo pos­tal a «18.ª Edi­ción dos Re­la­tos de Ve­rán de La Voz de Ga­li­cia (Pre­mio dos Lec­to­res). Ave­ni­da da Pren­sa, 84-85. Po­lí­gono de Sa­bón. 15143 Ar­tei­xo (A Co­ru­ña)».

ABRALDES

Ilustración de Abraldes pa­ra a no­ve­la «Com­pos­te­la Noi­re», de Blan­ca Riestra, ga­ña­do­ra na edi­ción do con­cur­so do ano 2016.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.