Jua­ni­to, 47 años de pa­sión e ilu­sión

Aca­ba de re­no­var por una tem­po­ra­da más en el Si­güei­ro, con el que quie­re as­cen­der a la Pre­fe­ren­te Ga­li­cia

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Deportes - NASO CAL­VO

Juan Luis Ami­go Fe­rrei­ro, Jua­ni­to (Si­güei­ro, 8 de di­ciem­bre de 1969), cum­pli­rá 48 años en pleno cur­so. Aca­ba de re­no­var por el Si­güei­ro, equi­po en el que em­pe­zó a des­ta­car co­mo ju­ve­nil hace más de tres dé­ca­das y en el que aho­ra vol­ve­rá a in­ten­tar el cam­bio de ca­te­go­ría. Con el ve­te­rano ca­pi­tán al fren­te, el Si­güei­ro se que­dó a las puer­tas de la Pre­fe­ren­te Ga­li­cia, ob­je­ti­vo que se mar­ca­rán di­rec­ti­vos, téc­ni­cos y ju­ga­do­res pa­ra el pró­xi­mo cur­so.

Vi­ve en Ne­da, cer­ca de Fe­rrol, y dos días a la se­ma­na se des­pla­za a Si­güei­ro pa­ra en­tre­nar con sus com­pa­ñe­ros. Tres lar­gos via­jes a la se­ma­na (con el des­pla­za­mien­to del par­ti­do de ca­da jor­na­da) pa­ra dis­fru­tar de un de­por­te por el que sien­te «pai­xón». Ca­si una ho­ra de ca­rre­te­ra y más de se­ten­ta ki­ló­me­tros se­pa­ran su ca­sa del cam­po de fútbol en el que vol­ve­rá a ju­gar una cam­pa­ña más, que se­gu­ra­men­te no se­rá la úl­ti­ma. «Da­vid, que es­ta­ba xo­gan­do con nós, é o ades­tra­dor e que­re man­ter a mes­ma ba­se. Que­re que eu si­ga no equi­po e in­ten­ta­rá que se que­den a maio­ría dos fut­bo­lis­tas», ex­pli­ca Jua­ni­to, que ini­cia­rá su quin­to cur­so en es­te equi­po. Lle­gó cuan­do el Si­güei­ro as­cen­dió a Pri­me­ra Re­gio­nal.

Su lar­guí­si­ma tra­yec­to­ria pro­fe­sio­nal arran­có en el Com­pos­te­la, a fi­na­les de los ochen­ta y prin­ci­pios de los no­ven­ta. Des­pués se lo lle­vó el De­por­ti­vo y fue ce­di­do al Real Be­tis. Tam­bién mi­li­tó en el Mé­ri­da, Le­van­te, To­le­do, Ra­cing de Fe­rrol y Na­rón, re­pi­tien­do en va­rias eta­pas di­fe­ren­tes en el Com­pos y en el Ra­cing. En­tre Se­gun­da y Se­gun­da B dis­pu­tó más de 450 par­ti­dos.

Siem­pre por la ban­da de­re­cha

Jua­ni­to, que na­ció en el hos­pi­tal de San­tia­go, pe­ro cre­ció en Si­güei­ro (Oro­so), lo­ca­li­dad pró­xi­ma a la ca­pi­tal ga­lle­ga, se sien­te «moi có­mo­do» ju­gan­do al fútbol en un equi­po mo­des­to: «Can­do fun pa­ra Si­güei­ro pe­dín ser un máis. E son fe­liz aquí. Tan­to a plan­ti­ña co­mo a di­rec­ti­va son a xen­te do meu po­bo e por iso si­go xo­gan­do. Hai moi bo am­bien­te no ves­tia­rio e no club. Os afec­cio­na­dos, que non son moi­tos, son xen­te moi fiel ao equi­po. Sem­pre es­tán con nós e iso é de agra­de­cer», apun­ta el de­lan­te­ro.

Si­gue sen­tan­do cá­te­dra por la ban­da de­re­cha. Siem­pre en la mis­ma po­si­ción, aun­que a ve­ces al­gún téc­ni­co le cam­bió de ban­da o le co­lo­có co­mo nue­ve, «pe­ro en moi pou­cos par­ti­dos». El fut­bo­lis­ta se ríe cuan­do ha­bla­mos de su fa­ce­ta co­mo re­ma­ta­dor: «Ca­da vez mar­co me­nos go­les, aín­da que é ver­da­de que nun­ca fun un gran go­lea­dor. Gus­tou­me sem­pre des­bor­dar pa­ra bus­car a asis­ten­cia. O gol non me preo­cu­pa, aín­da que ta­mén po­do di­cir que me gus­ta­ría mar­car máis. Pe­ro non me po­ño ner­vio­so por es­tar sen mar­car moi­to tem­po, xa es­tou acos­tu­ma­do a iso».

No pien­sa en la re­ti­ra­da, aun­que eso lo de­ci­di­rá al fi­na­li­zar la pró­xi­ma cam­pa­ña. Se­gu­ro que si cum­ple su ob­je­ti­vo de as­cen­der a Pre­fe­ren­te, el ca­pi­tán se­gui­rá un cur­so más ves­ti­do de cor­to en la nue­va di­vi­sión. «Pen­so que a idea vai ser pe­le­xar de no­vo por su­bir. Que­da­mos ter­cei­ros e un pou­co que o fa­ga­mos me­llor se­gu­ro que es­ta­re­mos arri­ba. O club me­llo­ra ca­da ano a plan­ti­ña e ca­da vez aca­da­mos me­llo­res po­si­cións, aín­da que ta­mén sa­be­mos que hai ri­vais que se es­tán a re­for­zar moi­to», cuen­ta el ju­ga­dor. «Ca­da vez mar­co me­nos go­les, aín­da que nun­ca fun un gran go­lea­dor, pois sem­pre me gus­tou des­bor­dar pa­ra bus­car a asis­ten­cia» «Can­do fun pa­ra Si­güei­ro pe­dín ser un máis. Son fe­liz aquí. Hai moi bo am­bien­te nes­te ves­tia­rio»

El ve­te­rano Jua­ni­to to­da­vía no quie­re po­ner fe­cha de ca­du­ci­dad a su lar­ga tra­yec­to­ria de­por­ti­va.

Jua­ni­to, en un par­ti­do con el Com­pos en la cam­pa­ña 1991-92.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.