«Os ob­xec­ti­vos már­can­se con sen­ti­do co­mún. Pri­mei­ro imos asen­tar ao equi­po»

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-Muros-Noia Deportes -

Ni­to Va­re­la é cau­to en re­la­ción ao que es­pe­ra que oco­rra a vin­dei­ra tem­pa­da. Por iso non se mar­ca me­tas am­bi­cio­sas no seu pri­mei­ro ano ao fron­te do equi­po.

—¿Al­gún ob­xec­ti­vo fi­xa­do pa­ra a súa pri­mei­ra tem­pa­da?

—Os ob­xec­ti­vos már­can­se con sen­ti­do co­mún. Pri­mei­ro imos asen­tar ao equi­po e ir pa­si­ño a pa­si­ño. Es­tá cla­ro que se o con­xun­to é ca­paz de es­tar arri­ba non va­mos a re­nun­ciar a na­da, pe­ro a me­ta non é as­cen­der.

—Fa­la de me­llo­rar as ca­te­go­rías da ba­se, ¿se­rá im­por­tan­te que o con­xun­to xu­ve­nil se man­te­ña na Li­ga Ga­le­ga?

—Por su­pos­to. Man­ti­ve­mos un­ha reunión cos xo­ga­do­res e de­ci­di­mos apos­tar por ter un equi­po xu­ve­nil, que se­rá o que com­pi­ta na Li­ga Ga­le­ga e que es­ta­rá di­ri­xi­do por Mar­tín Pose, Ta­to, un ho­me da ca­sa que xa es­ti­vo co gru­po can­do as­cen­de­ra a es­ta ca­te­go­ría. A ba­se do con­xun­to se­rá a do lo­cal do ano pa­sa­do máis al­gún fut­bo­lis­ta que xa xo­gou na ga­le­ga. Non po­dia­mos per­mi­tir que hou­be­ra 15 de­por­tis­tas de fó­ra e tres do con­ce­llo. Non me­nos­pre­zo aos fo­rá­neos, sem­pre ten que ha­ber al­gún, pe­ro máis dun 70 % ten que ser da ca­sa.

—Ne­se sen­ti­do, ¿ta­mén re­vi­sa­rán o res­to de equi­pos da ba­se?

—Nas pró­xi­mas se­ma­nas tra­ba­lla­re­mos no res­to das ca­te­go­rías e ta­mén na fe­mi­ni­na. As ra­pa­zas es­tán fa­cen­do un gran tra­ba­llo de cap­ta­ción pa­ra que máis xo­ga­do­ras se su­men ao pro­xec­to. Pri­mei­ro mi­ra­mos o sé­nior e o xu­ve­nil, por­que son os que an­tes co­me­zan a com­pe­tir.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.