ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Re­trin­co, anaco so­bran­te ou res­tan­te dun­ha cou­sa. 2 Ca­mi­ño an­cho e prin­ci­pal que nor­mal­men­te une e ar­ti­cu­la un­ha se­rie de al­deas. 3 Pre­po­si­ción. To­mar as (...), ba­ñar­se por ra­zóns me­di­ci­nais. Sím­bo­lo do gra­mo.

4 Per­de o equi­li­brio. Aguan­tou, sus­ten­tou. 5 Edi­fi­cio en cons­tru­ción. Sím­bo­lo do ni­tró­xeno. Ór­gano ve­xe­tal xe­ral­men­te sub­te­rrá­neo. 6 Cor­dal, ca­dea mon­ta­ño­sa. Nú­me­ro par. 7 Do re­vés, can­ti­da­de de di­ñei­ro que lle co­rres­pon­de a ca­da un nun gas­to co­mún. Mil. Pei­tos de mu­ller. 8 Sar­ta de doas de uso re­li­xio­so. Trans­pi­ro. 9 Pre­po­si­ción. Con­trac­ción de pre­po­si­ción e de­mos­tra­ti­vo fe­mi­nino sin­gu­lar. Con­soan­te. 10 Va­cas no­vas.

11 País da Eu­ro­pa Cen­tral.

VERTICAIS 1 Per­se­gui­ra, mo­les­ta­ra con in­sis­ten­cias. 2 Ár­bo­re co­ní­fe­ra de mon­ta­ña. 3 Con­so an­te. Equi­vo­ca­cións. Sím­bo­lo do fós­fo­ro. 4 Nai mí­ti­ca do xé­ne­ro hu­mano. Es­pí­ri­to ce­les­te da ter­cei­ra xe­rar­quía se­gun­do a cla­si­fi­ca­ción do Pseu­do Dionisio.

5 Po­se­si­vo mas­cu­lino pa­ra se­gun­da per­soa do sin­gu­lar. Pre­po­si­ción. Re­la­ti­vo aos reis e a mo­nar­quía. 6 Gas no­bre. Pauí­ño de ma­dei­ra ou dou­tro ma­te­rial cun­ha ca­be­za con fós­fo­ro ou ou­tra subs­tan­cia in­fla­ma­ble por fric­ción. 7 Pe­le­xas, lior­tas. Cen. Or­ga­ni­za­ción mi­li­tar in­ter­na­cio­nal. 8 La­xes, pe­dras gran­des e pla­nas po­la par­te de arri­ba. Des­te xei­to. 9 Ar­ti­go mas­cu­lino. Bar­cos gran­des de re­creo. Pre­po­si­ción.

10 Vol­veu, vol­teou. 11 Mis­te­rios (...), a pri­mei­ra das se­ries do re­zo do ro­sa­rio.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.