Ho­me­na­xe ao ac­tor co­ru­ñés Fer­nan­do Rey no cen­te­na­rio do seu na­ce­men­to

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Cultura -

As Xor­na­das de Ci­ne e Ví­deo en Ga­li­cia (Xociviga) 2017 ren­de­rán un­ha ho­me­na­xe ao ac­tor ga­le­go Fer­nan­do Rey, na­do na Co­ru­ña o 20 de se­tem­bro de 1917. Nun­ha se­sión pró­lo­go es­pe­cial do cer­ta­me, pro­xec­ta­ra­se a pe­lí­cu­la El bos­que ani­ma­do, cin­ta na que par­ti­ci­pou Rey. O pa­se te­rá lu­gar na pra­za Maior do Car­ba­lli­ño o do­min­go 30 de xu­llo, ás 22.30 ho­ras, e con­ta­rá coa par­ti­ci­pa­ción do rea­li­za­dor do fil­me, Jo­sé Luis Cuer­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.