RAG e Xun­ta acor­dan re­lan­zar a re­vi­sión do No­men­clá­tor ga­le­go

Frei­xa­nes com­pro­me­teu con Rue­da a redacción dun con­ve­nio pa­ra re­to­mar os tra­ba­llos de re­co­lli­da, nor­ma­li­za­ción e di­fu­sión da to­po­ni­mia

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Cultura - G. N.

O pre­si­den­te da Real Aca­de­mia Ga­le­ga (RAG), Víc­tor F. Frei­xa­nes, reuniu­se on­te co vi­ce­pre­si­den­te da Xun­ta e con­se­llei­ro de Pre­si­den­cia, Ad­mi­nis­tra­cións Pú­bli­cas e Xus­ti­za, Al­fon­so Rue­da, coa preo­cu­pa­ción po­la or­de­na­ción da to­po­ni­mia co­mo un dos asun­tos a tra­tar. Frei­xa­nes en­xal­zou o tra­ba­llo que vén desen­vol­ven­do a Aca­de­mia nes­te ám­bi­to, cen­tra­do na re­vi­sión e na ac­tua­li­za­ción do No­men­clá­tor —re­per­to­rio que fi­xa a de­no­mi­na­ción ofi­cial das en­ti­da­des de po­boa­ción de Ga­li­cia—, ta­re­fas que le­van va­rios anos sus­pen­di­das. O pre­si­den­te da RAG anun­ciou que a ins- ti­tu­ción que en­ca­be­za pre­sen­ta­rá nas pró­xi­mas da­tas á Xun­ta un­ha pro­pos­ta que sir­va co­mo ba­se pa­ra un con­ve­nio que re­lan­ce os la­bo­res de re­co­lli­da, nor­ma­li­za­ción e di­fu­sión da to­po­ni­mia ga­le­ga.

Frei­xa­nes su­bli­ñou a ri­que­za pa­tri­mo­nial que su­pón a co­pio­sa to­po­ni­mia ga­le­ga, e apos­tou por crear un mar­co plu­ri­anual de co­la­bo­ra­ción RAG-Xun­ta que se­xa am­bi­cio­so e abor­de ta­mén a to­po­ni­mia me­nor, que abran­gue vei­gas, va­les, re­guei­ros, mon­tes, pe­ne­dos, ca­mi­ños ou fon­tes.

Os in­for­man­tes

O No­men­clá­tor ga­le­go cons­ta de 37.308 re­xis­tros, un­ha cuar­ta par­te dos de to­da Es­pa­ña e uns 4.000 máis que os que suma Por­tu­gal. No ca­so dos mi­cro­to­pó­ni­mos, es­tí­ma­se que os 500.000 re­co­lli­dos son só un ter­zo dos exis­ten­tes. Sal­var es­te ri­co pa­tri­mo­nio in­ma­te­rial re­qui­re un­ha ac­tua­ción ur­xen­te, ins­ta a RAG, an­tes de que des­apa­re­zan os in­for­man­tes que o gar­dan na súa me­mo­ria.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.