«Moi­tos xa pen­sa­ba­mos en sus­pen­der as ex­cur­sións»

La Voz de Galicia (Barbanza) - - A Fondo - S. A.

El pre­si­den­te de la Aso­cia­ción Galega de Axencias de Via­xes (Agavi), Juan Ri­va­du­lla, ha re­ci­bi­do con ale­gría la sus­pen­sión de la huel­ga in­de­fi­ni­da: «É un gran ali­vio, é tan­to que o é. En can­to a xen­te o sai­ba vai­se ale­grar», ase­gu­ra tras re­co­no­cer que su agen­cia y otras ya se es­ta­ban plan­tean­do anu­lar las ex­cur­sio­nes pro­gra­ma­das pa­ra los pró­xi­mos 15 días: «Moi­tos xa pen­sa­ba­mos sus­pen­der as ex­cur­sións e a de­vo­lu­ción dos car­tos pa­ra non ter pro­ble­mas. Es­ta­ba­mos va­lo­ran­do esa po­si­bi­li­da­de. A de­ci­sión iá­mo­la to­mar ma­ñá [por hoy], á es­pe­ra do que acon­te­ce­ra ho­xe [por ayer]. Así, des­ta ma­nei­ra, fa­ci­lí­tan­se­nos moi­to as cou­sas», afir­ma ali­via­do. Des­de las agen­cias de via­jes se ges­tio­nan ex­cur­sio­nes fue­ra de la co­mu­ni­dad, pe­ro tam­bién a las Rías Baixas, la Ri­bei­ra Sa­cra, San­tia­go, Fi­nis­te­rre, et­cé­te­ra, ade­más de las or­ga­ni­za­das por co­lec­ti­vos: «Ago­ra é a tem­pa­da al­ta, é can­do máis se fan. E co­ma nós, moi­tas axencias. É im­pre­sio­nan­te a can­ti­da­de de au­to­bu­ses que se mo­ven es­tes días. Se hou­be­ra fi­nal­men­te a fol­ga in­de­fi­ni­da a cou­sa se­ría gra­ve e es­ta­ría­mos ata­dos de mans, non po­de­ría­mos fa­cer na­da, só quei­xar­nos», ase­gu­ra. Ri­va­du­lla tam­bién ex­pli­có que el pa­ro in­de­fi­ni­do su­pon­dría un du­ro gol­pe pa­ra la ima­gen de Ga­li­cia: «Se un tu­ris­ta na­da máis che­gar ao ae­ro­por­to non ten bus, e des­pois che­ga ao ho­tel e tam­pou­co ten ex­cur­sión, ía­lle fa­cer un­ha gra­za... Iría en pre­xuí­zo da ima­xe de Ga­li­cia, co que cos­ta tra­ba­lla­la du­ran­te o ano», in­di­ca tras ex­pli­car que la au­sen­cia de au­to­bús en el ae­ro­puer­to fa­vo­re­ce­ría la apa­ri­ción de ta­xis sin li­cen­cia.

Ri­va­du­lla.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.