«Evi­tou ser tras­la­da­do ao País Vas­co e vén­me mo­rrer á por­ta da ca­sa»

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Galicia -

Sa­be que fue el Exército Guerrilheiro y po­co más. No quie­re oír nom­bres de los que per­pe­tra­ron aquel cri­men. «Sa­bes que de de­bai­xo da lá­pi­da non saen pe­ro do cár­ce­re si, non que­ro sa­ber na­da de­les, nin que lles vaia ben nin que lles vaia mal. Ma­ta­ron ao meu ho­me e es­na­qui­zá­ron­me a min no me­llor da mi­ña vi­da, que me cor­ta­ron as ás con 34 anos, que pa­re­ce que non pe­ro aín­da era un­ha cría», re­la­ta con un tono de in­dig­na­ción. Ca­da aten­ta­do pos­te­rior de ETA a miem­bros de la Guar­dia Ci­vil avi­va­ba las lla­mas de su due­lo. Di­ce que Be­ne­dic­to, que mu­rió con 45 años, nun­ca ha­bía re­ci­bi­do ame­na­zas, y que ha­bía con­se­gui­do evi­tar ser des­ti­na­do a los cuar­te­les más com­pro­me­ti­dos. «É o des­tino. Evi­tou dúas ve­ces ser tras­la­da­do ao País Vas­co e vén­me mo­rrer á por­ta da ca­sa».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.