A pro­cla­ma­ción

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Opinión - MA­RI­NA MA­YO­RAL

Tras anos de ma­rear a per­diz, ago­ra to­dos, ex­cep­to os in­de­pen­den­tis­tas ca­ta­láns, es­tán de acor­do en que o re­fe­ren­do é ile­gal, e a gran pre­gun­ta é co­mo vai evi­tar o Go­berno de Es­pa­ña que se ce­le­bre. A cou­sa non pa­re­ce fá­cil.

As ur­nas cóm­pran­llas aos chi­ne­ses, mo­de­lo des­mon­ta­ble e li­xei­ro. A fal­ta de fi­nan­cia­men­to non afec­ta a es­te pun­to por­que non se ne­ce­si­tan moi­tas. Bas­ta con en­viar un par de­las aos 500 al­cal­des que apoia­ron o re­fe­ren­do ile­gal.

Co­mo o nú­me­ro de par­ti­ci­pan­tes na vo­ta­ción é irre­le­van­te pa­ra o re­sul­ta­do, ca­da al­cal­de anun­cia pu­bli­ca­men­te a co­lo­ca­ción dun­ha ur­na na pra­za maior do po­bo e con­vo­ca por WhatsApp aos seus in­de­pen­den­tis­tas, que po­lo me­nos son seis, pa­ra que acu­dan a vo­tar nou­tra ur­na co­lo­ca­da no Bar Ra­mo­net.

O Go­berno mo­bi­li­za ás for­zas da or­de pa­ra que se in­cau­ten da ur­na da pra­za e de­te­ñan a cal­que­ra des­gra­cia­det que acu­di­se a vo­tar.

Men­tres o Go­berno anun­cia que o re­fe­ren­do non se reali­zou e que se to­ma­rán me­di­das opor­tu­nas con­tra os or­ga­ni­za­do­res, es­tes pro­cla­man a Re­pú­bli­ca Ca­ta­lá por 3.000 vo­tos a fa­vor (500 por 6) e nin­gún en con­tra.

O Go­berno de­ci­de por fin de­ter por se­di­ción a Puig­de­mont e com­pa­ñía, que se con­ver­ten en he­roes da in­de­pen­den­cia e des­de a pri­sión man­te­ñen vi­va a loi­ta po­la li­be­ra­ción do po­bo ca­ta­lá.

Vis­to o vis­to, por que non vai ser así?

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.