ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Con­xun­to de in­tes­ti­nos do pei­xe. Em­bar­ca­ción pes­quei­ra tra­di­cio­nal de po­pa arre­don­da­da, an­tes de ve­la e ago­ra de mo­tor. 2 Pro­pio da lin­gua fa­la­da. De­van­cei­ros. 3 Pe­queno roe­dor. Cin­ta. 4 Cor­dei­ro, re­xe­lo, car­nei­ro no­vo. Lim­par cun lí­qui­do. 5 Pe­lo de ove­lla. Cer­ta fe­rra­men­ta. Ar­me­la, an­ga. 6 Con­ce­llo da Te­rra de Le­mos on­de es­tá Aman­di. 7 Do­na, pa­troa. Sa­té­li­te de Xú­pi­ter. Ter­mi­na­ción máis co­mún do in­fi­ni­ti­vo. 8 Pro­pio dun­ha po­boa­ción, dun­ha vi­la ou dun mu­ni­ci­pio. Pai do pai ou da nai. 9 Ex­cep­to. Cer­ta cor azul. 10 Se­ño­ra, da­ma, mu­ller. Sul­fa­to cál­ci­co hi­dra­ta­do do que se ob­tén a es­caio­la. 11 Ave pal­mí­pe­de ma­ri­ña. Pro­no­me fe­mi­nino de ter­cei­ra per­soa.

VERTICAIS 1 Re­fe­ren­te ás re­gras e prin­ci­pios de con­du­ta que se con­si­de­ran lí­ci­tos e apro­pia­dos. Pro­vis­ta de ás.

2 In­ver­te­bra­do te­ce­dor. Pa­rro­quia do Mo­rra­zo on­de hai uns cé­le­bres pe­tró­gli­fos. 3 Fe­lino do­més­ti­co. Quí­ta­na. 4 Aco­lá. Gran río de Ita­lia. Tó­rrao. 5 Fe­ble, ines­ta­ble, que es­va­ra ou es­co­rre­ga fa­cil­men­te. 6 Par­te in­te­rior e bran­da do pan. Río ga­le­go. Un­ha das vér­te­bras cer­vi­cais. 7 Es­ti­mu­lar, ati­zar. Aro que se pon nun de­do. 8 Par­tes ou can­ti­da­des de di­ñei­ro que re­sul­tan de di­vi­dir un gas­to co­mún en­tre os obri­ga­dos a pa­ga­lo. Ad­vir­te, man­da re­ca­do. 9 Uti­li­za­ra. Pa­cas re­don­das.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.