O que din os car­tos

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Opinión -

PINGAS DE CRIS­TAL MA­RÍA CA­NO­SA

Hai un bri­llo es­pe­cial, dou­ra­do. Co­mo un­ha luz pe­que­na, pe­ro de gran po­ten­cia. E de sú­pe­to vé­xoas. É o ful­gor que na­ce da­que­las moe­das. Se­me­llan ou­ro.

Os car­tos, ás ve­ces, fan que per­da­mos o sen­ti­do. Pe­ro ou­tras... quen sa­be, igual axu­dan a ato­pa­lo!

O pleno do Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal vén de de­cla­rar, por una­ni­mi­da­de, in­cons­ti­tu­cio­nais as par­ti­das dos pre­su­pos­tos ca­ta­láns des­ti­na­das ao re­fe­ren­do so­bre a so­be­ra­nía con­vo­ca­do pa­ra o pri­mei­ro de ou­tu­bro.

O to­tal das par­ti­das su­pera os seis mi­llóns de eu­ros. En moe­das... iso bri­lla moi­to. É por iso que é a pri­mei­ra vez que lles doen os ollos aos pro­mo­to­res da de­van­di­ta con­vo­ca­to­ria. E co te­ma le­va­mos xa un­ha chea de me­ses. De­ma­sia­dos, ao meu ver. Non po­de­mos es­tar dán­do­lle vol­tas ás pa­ta­cas con­ti­nua­men­te na ti­xo­la por­que en lu­gar de fri­ti­las, fa­ce­mos un­ha pa­pa. Un re­me­xi­do in­ser­vi­ble. Se po­lo me­nos se quei­ma­sen...

Ma­rear a per­diz, que se di. Que ao úni­co que nos le­va é a pen­sar que por nin­gún la­do hai von­ta­de real de so­lu­cio­nar o pro­ble­ma. Pe­ro fa­la­ron os car­tos. E a súa voz fí­xo­se oír. Por­que o que preo­cu­pa, nes­te ca­so, non é a in­cons­ti­tu­cio­na­li­da­de, é a fal­ta dos car­ti­ños.

Qui­zais se­xa a pri­mei­ra reac­ción se­ria que ve­xo ao te­ma. A pri­mei­ra preo­cu­pa­ción, o pri­mei­ro ti­tu­beo ante a pro­pos­ta. Es­tá cla­ro que vi­vi­mos na era do con­su­mis­mo, de dar va­lor ás cou­sas tan só po­lo seu va­lor eco­nó­mi­co. Non é un­ha ac­ti­tu­de que me gus­te, pe­ro ás ve­ces... ese bri­llo que ce­ga os ollos che­ga a fa­cer dano e desáta­nos a alar­ma. Sem­pre é bo es­per­tar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.