ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Más­ca­ra, an­te­fa­ce. 2 Es­pe­cie de bas­ti­dor de ma­dei­ra con tres pa­tas no que o pin­tor co­lo­ca o ca­dro que es­tá pin­tan­do. 3 Pri­var da vi­da. Car­ta xeo­grá­fi­ca. 4 Pe­dra pre­cio­sa com­pos­ta de dió­xi­do de si­li­cio. La­brar a te­rra. 5 Des­car­ga eléc­tri­ca at­mos­fé­ri­ca que se ve en for­ma de lós­tre­go. Con­xun­ción. 6 Sím­bo­lo da to­ne­la­da. Cor do ceo sen nu­bes.

7 Ga­ran­tía que se pre­sen­ta por ou­tro. Afluen­te do Mi­ño que desem­bo­ca ao ca­rón de Ou­ren­se. 8 Sua­ve, maino. Pe­que­nas ra­cións de co­mi­da, en prin­ci­pio pa­ra acom­pa­ñar as be­bi­das.

9 Plan­tas cru­cí­fe­ras ven­tu­rei­ras e no­ci­vas pa­ra a agri­cul­tu­ra. 10 Char­las, pa­rra­feos, con­ver­sas ami­ga­bles e in­trans­cen­den­tes.

VERTICAIS 1 Que po­de mo­rrer, ou que pro­du­ce a mor­te. 2 Es­pe­cie de abri­go sol­to e sen man­gas. Aco­des. 3 No­me que na Ida­de Me­dia se lle da­ba á Chi­na na Eu­ro­pa oc­ci­den­tal. Pro­pio do cu. 4 Cre­cen­te da lúa. Apa­re­llo pa­ra di­ri­xir un bar­co. 5 Es­tra­ño, in­fre­cuen­te, pou­co mes­to. Ai­re. 6 Pro­no­me de ter­cei­ra per­soa. Pre­fi­xo que ex­pre­sa a idea de “tres”.

7 Ar­gu­men­to ou ma­te­ria so­bre a que se tra­ta ou dis­co­rre. Inun­da, anega. 8 Anoar, pren­der. Os que an­dan mal por­que te­ñen os pés tor­tos ca­ra a den­tro. 9 In­ter­xec­ción pa­ra man­dar ter coida­do. Apén­di­ces cór­neos dos de­dos. 10 An­sias, desexos, de­ga­ros.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.