Un se­rio as­pi­ran­te a en­trar en la éli­te del ca­ni­cross mun­dial

El lou­sa­miano acu­di­rá por pri­me­ra vez al cam­peo­na­to del mun­do con el ob­je­ti­vo de co­lar­se en­tre los cin­co me­jo­res

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-Muros-Noia Deportes - FRAN BREA

Fernando Pé­rez ya sa­be lo que es ga­nar cam­peo­na­tos de España de ca­ni­cross e, in­clu­so, co­rrer en un tor­neo eu­ro­peo. En no­viem­bre de es­te año aña­di­rá un mé­ri­to más a su cu­rrícu­lo de­por­ti­vo, ya que el lou­sa­miano par­ti­ci­pa­rá en el cam­peo­na­to del mun­do de la ci­ta­da mo­da­li­dad de­por­ti­va, que se ce­le­bra­rá en­tre los días 23 y 26 en la lo­ca­li­dad de Koz­le (Po­lo­nia). Pé­rez com­pe­ti­rá con­tra los me­jo­res de­por­tis­tas de su dis­ci­pli­na y tie­ne el ob­je­ti­vo de aca­bar la prue­ba en­tre los cin­co pri­me­ros cla­si­fi­ca­dos.

«Hai dous anos xa es­ti­ven se­lec­cio­na­do pa­ra ir, pe­ro non pui­den acu­dir por culpa dun­ha le­sión», co­men­ta Fernando. En es­ta oca­sión es­pe­ra que na­da im­pi­da su pre­sen­cia en el mun­dial. Ade­más, co­rre­rá con la ex­pe­rien­cia de ha­ber es­ta­do ya en una ci­ta in­ter­na­cio­nal: «Vou con moi­tas ga­ñas e ilu­sio­na­do, aín­da que máis tran­qui­lo que ao eu­ro­peo. Ago­ra xa es­tou máis acos­tu­ma­do a via­xar e co­ñe­zo aos meus ri­vais».

En es­te sen­ti­do, el lou­sa­miano des­ta­ca que a la com­pe­ti­ción con­ti­nen­tal fue con «cau­te­la e coa idea de go­zar da pro­ba. Nes­ta oca­sión é di­fe­ren­te, xa sa­be­mos máis cou­sas».

La im­por­tan­cia del pe­rro

El es­ta­do de for­ma de la per­so­na es muy im­por­tan­te pa­ra prac­ti­car ca­ni­cross, pe­ro tan­to o más re­le­van­te que ello es la si­tua­ción en la que se en­cuen­tre el pe­rro, ex­pli­ca Pé­rez. «Te­mos que es­tar moi com­pe­ne­tra­dos e co­rrer en con­xun­to, co­mo se fó­se­mos un. O ani­mal ten que es­tar ben fí­si­ca e men­tal­men­te, xa que non po­de ter me­do nin du­bi­dar. É pre­ci­so que sal­ga con con­fian­za», re­sal­ta el de­por­tis­ta de Lou­sa­me.

Ade­más, el atle­ta apun­ta que «se o can se ato­pa en boas con­di­cións fai­te co­rrer máis. Hai que bus­car o equi­li­brio. Se ti vas mal o pe­na­li­zas, e vi­ce­ver­sa. A idea é que os dous che­gue­mos ao mun­dial ben pre­pa­ra­dos pa­ra co­rrer os cin­co qui­ló­me­tros dos que cons­ta o cir­cuí­to a to­pe».

Ve­te­ra­nía fren­te a ju­ven­tud

Du­ran­te es­tos me­ses que fal­tan pa­ra el tor­neo, el lou­sa­miano tam­bién ten­drá que de­ci­dir que pe­rro lo acom­pa­ña­rá a Po­lo­nia. En es­tos mo­men­tos dis­po­ne de cua­tro can­di­da­tos. Por una par­te es­tá Wa­li, con el que dis­pu­tó el eu­ro­peo: «Ten moi­ta ex­pe­rien­cia, po­lo que po­de ser un­ha boa apos­ta, pe­ro é cer­to que ten 9 anos e po­den com­pe­tir ata os 10».

Al otro la­do se en­cuen­tran otros tres ca­nes más jó­ve­nes, pe­ro con me­nos ta­blas. «Es­tou pre­pa­ran­do un, pe­ro non che­ga ao ano. Se­gun­do avan­cen os ades­tra­men­tos, to­ma­rei un­ha de­ci­sión», in­di­ca Fernando Pé­rez.

CEDIDA

Pé­rez y «Wa­li», en la úl­ti­ma com­pe­ti­ción eu­ro­pea ce­le­bra­da, en la cual lo­gra­ron la sex­ta po­si­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.