Un pro­fe­sor de Vi­go des­co­bre un tex­to en ga­le­go dos Sécu­los Es­cu­ros

O ma­nus­cri­to é un­ha car­ta de 500 ver­sos com­pos­ta con­tra o ilus­tra­do cu­ra de Fruí­me por un­ha cen­su­ra

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Cultura - ARIAD­NA ARIAS, Á.P.

Un pro­fe­sor da Uni­ver­si­da­de de Vi­go des­cu­briu un tex­to iné­di­to en ga­le­go cul­to da­ta­do nos Sécu­los Es­cu­ros. Xo­sé A. Fer­nán­dez Sal­ga­do, do­cen­te da Fa­cul­ta­de de Fi­lo­lo­xía e Tra­du­ción, deu co ma­nus­cri­to nos ar­qui­vos da Fun­da­ción Pen­zol no ano 2011 e le­va trans­cri­bin­do e es­tu­dan­do os do­cu­men­tos den­de en­tón. É un­ha car­ta es­cri­ta en ver­so que cons­ta de 50 dé­ci­mas sen asi­nar e sen da­tar, que vai di­ri­xi­da con­tra Die­go Cer­na­das, o cu­ra de Fruí­me (Lou­sa­me), un­ha das fi­gu­ras máis co­ñe­ci­das da Ga­li- cia da Ilus­tra­ción po­la súa de­fen­sa do país.

A car­ta con­tra Cer­na­das res­pon­de a un­ha cen­su­ra do cu­ra con­tra o au­tor, de iden­ti­da­de des­co­ñe­ci­da, du­ran­te os pe­ti­to­rios pa­ra a re­ca­da­ción da Vir­xe das Do­res. A car­ta vén de ser pu­bli­ca­da po­lo pro­fe­sor vi­gués bai­xo o no­me de Cin­cuen­ta Dé­ci­mas con­tra don Die­go Zer­na­das. A im­por­tan­cia des­te des­cu­bri­men­to ra­di­ca na es­ca­se­za de tex­tos es­cri­tos en ga­le­go dos Sécu­los Es­cu­ros. Se­gun­do o pro­fe­sor Fer­nán­dez Sal­ga­do, es­te ma­nus­cri­to dá a en­ten­der que exis­tían máis tex­tos re­dac­ta­dos en ga­le­go pe­ro que non che­ga­ron a im­pri­mir­se.

Cin­cuen­ta dé­ci­mas é o tex­to máis lon­go do pe­río­do es­cu­ro, con 500 ver­sos, soa­men­te su­pe­ra­do po­las co­plas do Pa­dre Sar­mien­to. «A súa ex­ten­sión, da­ta­ción, redacción ín­te­gra en ga­le­go e re­xis­tro lin­güís­ti­co coida­do con­ver­ten as Cin­cuen­ta dé­ci­mas nun tex­to de re­fe­ren­cia obri­ga­da da lin­gua ga­le­ga», di o pro­fe­sor.

A edi­ción do li­bro in­clúe dous edi­cións do ma­nus­cri­to: un­ha en ver­sión ca­se ori­xi­nal pa­ra os in­ves­ti­ga­do­res e ou­tra co tex­to ac­tua­li­za­do pa­ra o lec­tor me­dio, que in­clúe no­tas do au­tor pa­ra com­pren­der o ma­nus­cri­to.

U. VI­GO

O ma­nus­cri­to. O pro­fe­sor Xo­sé Fer­nán­dez Sal­ga­do achou o ma­nus­cri­to (á es­quer­da) na Fun­da­ción Pen­zol hai seis anos e ago­ra trans­cri­biuno.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.