ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Lei­to pa­ra dur­mir. Ros­tro, fa­ce. 2 Gran pei­xe de mar. Fi­llo de Adán e Eva do que non des­cen­de­mos. 3 Lim­po, non mes­tu­ra­do con ele­men­tos es­tra­ños. Pre­zo pú­bli­co ofi­cial fi­xa­do pa­ra cer­tos ser­vi­zos ou trá­mi­tes. 4 Un dos do­ce pro­fe­tas me­no­res he­breos. Di­ri­xí­des­vos a un si­tio. 5 So­lu­cio­na­ra, ou de­ci­di­ra. 6 Aco­lá. 7 No­me ca­pi­cúa de mu­ller. Pun­to car­di­nal. La­dei­ra. 8 Os que di­ri­xen os máis al­tos de­par­ta­men­tos do go­berno dun es­ta­do. 9 De­van­cei­ros. Pa de vo­gar. 10 Au­to­mó­bil de turismo con con­du­tor des­ti­na­do ao trans­por­te pú­bli­co de pa­sa­xei­ros. Illa ita­lia­na que lle dei­xa­ron co­mo prin­ci­pa­do a Na­po­león no tra­ta­do de Fon­tai­ne­bleau. 11 Cor­pos la­te­rais dun exér­ci­to. Te­rreo edi­fi­ca­ble.

VERTICAIS 1 Cas­trar. Cha­ga per­sis­ten­te das ca­ba­la­rías. 2 Vior­to, ven­ce­llo. Que vi­ve ou se desen­vol­ve en zo­nas de ne­ve. 3 An­ti­ga e im­por­tan­te vi­la da cos­ta oc­ci­den­tal ga­le­ga. Co­lle re­pug­nan­cia por. 4 Tra­dú­zoa á no­sa lin­gua. No­me gre­go da gran deu­sa nai da mi­to­lo­xía exip­cia. 5 For­ma áto­na do pro­no­me de ter­cei­ra per­soa.

6 Pe­queno, ou ruín. Cuar­ta par­te dun­ha du­cia. 7 No­me que se lle dá ao cu­ra pá­rro­co en boa par­te de Ga­li­cia. Es­pi­ña­zo, aro do lom­bo. 8 Go­ber­nar. Má­qui­na pa­ra tras­fe­gar, ex­traer ou ele­var lí­qui­dos por as­pi­ra­ción ou com­pre­sión. 9 Am­pea, res­pi­ra con di­fi­cul­ta­de. Lim­par os mo­cos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.