Ta­ma­ra e Da­ni Ro­yo, in­vi­ta­dos do pro­gra­ma

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Alta Definición -

A can­tan­te Ta­ma­ra, fa­mi­liar de gran­des ar­tis­tas co­mo o can­ta­dor de fla­men­co Ra­fael Fa­ri­na e da bai­la­do­ra Fer­nan­da Ro­me­ro in­ter­pre­ta­rá dous te­mas pro­pios, In­con­di­cio­nal e Si no te hu­bie­ras ido. Ta­mén su­birá ao es­ce­na­rio Da­ni Ro­yo, can­tan­te ara­go­nés pe­ro ga­le­go de adop­ción, que se deu a co­ñe­cer nun pro­gra­ma de te­le­vi­sión e que con­se­guiu ga­ñar un ano o fes­ti­val San­tiau­tor de Com­pos­te­la.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.