Un­ha re­cep­ción real pa­ra pe­re­gri­nos e ca­ba­lei­ros

La Voz de Galicia (Barbanza) - - La Voz de Barbanza -

Noia vi­bra­rá ho­xe cun­ha mo­rea de ac­ti­vi­da­des, que arran­ca­rán ás 11.30 ho­ras coa ani­ma­ción mu­si­cal do mer­ca­do. En­tre as máis des­ta­ca­das ató­pa­se a ex­hi­bi­ción de ce­tre­ría, que se rea­li­za­rá na pra­za do Ta­pal, ás 13.00. Se­rá á tar­de, ás 18.30, can­do os ca­ba­lei­ros des­fi­len po­las rúas da vi­la, pa­ra, loi­tar me­dia ho­ra des­pois no ma­le­cón de Gas­set.

Sen em­bar­go, o pra­to for­te da xor­na­da se­rá a che­ga­da de ca­ba­lei­ros e pe­re­gri­nos pro­ce­den­tes de te­rras es­tran­xei­ras. O gru­po to­ma­rá a rúa Pe­re­gri­na ás 23.30 ho­ras pa­ra ser re­ci­bi­dos po­lo rei Fernando II. Pa­sa­da a me­dia­noi­te, Quei­man e Pou­sa in­ter­pre­ta­rán un mu­si­cal de ca­rác­ter his­tó­ri­co pa­ra de­li­cia do pú­bli­co con­gre­ga­do no lu­gar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.